Najczęściej zadawane pytania

  • 22 lipca 2014

Najczęściej zadawane pytania związane
z nowym systemem odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

1. Czym jest PSZOK?
PSZOK- Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to punkt na terenie Miasta Kobyłka, w którym będzie prowadzona selektywna (bez odpadów zmieszanych) zbiórka odpadów pochodzących z gospodarstw domowych. Do PSZOK-u będzie można oddać m.in. odpady takie jak przeterminowane lekarstwa, zużyte baterie i akumulatory, inne odpady niebezpieczne, tj. chemikalia, świetlówki, opakowania po farbach i lakierach itp., zużyte opony, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

2. Gdzie i kiedy należy wnosić opłatę za gospodarowanie odpadami?
Opłatę należy wnosić na rachunek bankowy Urzedu Miasta Kobyłka lub gotówką w kasie Urzędu Miasta. Opłatę należy wnosić co miesiąc, bez wezwania,  w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następujacego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy np. za czerwiec płacimy do 15 lipca. Opłaty nieuiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

3. Na co będzie przeznaczona uiszczana opłata?
Opłata będzie pokrywać wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu, czyli: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu.

4. Czy Gmina zapewni pojemniki i worki na śmieci?
Każdy właściciel nieruchomości będzie musiał wyposażyć nieruchomość w pojemniki na odpady zmieszane. Selektywna zbiórka odpadów z grupy podstawowej będzie prowadzona w workach. Worki na odpady segregowane będą dostarczane (podobnie jak w latach ubiegłych), przez firmę odbierającą odpady oraz dostepne są w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

5. Co będzie w przypadku gdy Miasto Kobyłka nie rozstrzygnie przetargów na czas, a mieszkańcy wypowiedzą umowy na odbiór odpadów? 
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na wyłonienie przedsiębiorców, którzy będą odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne z terenu Gminy, odbywa się w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Niezależnie od rodzaju przeprowadzanego postępowania Gmina zapewni odbiór odpadów
od wszystkich mieszkańców od dnia 1 lipca 2013r.

6. Co się stanie, jeżeli właściciel nieruchomości zadeklarował, że będzie segregował odpady, a tego nie robi?
Jeżeli zostanie stwierdzone, że odpady nie są segregowane, zostanie nałożona na właściciela nieruchomości wyższa opłata.

7. Co należy zrobić z popiołem z palenisk domowych?
Prawidłowo przygotowany popiół, tzn. zimny lub przelany wodą należy gromadzić w pojemniku przeznaczonym na odpady zmieszane.

8. Co rozumiemy przez bioodpady, a co przez odpady zielone?
Przez bioodpady należy rozumieć odpady z terenów zieleni ulegające biodegradacji, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność. Natomiast odpadami zielonymi są części roślin  stanowiące odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów.

9. Co to znaczy selektywna zbiórka odpadów?
Przez selektywne zbieranie odpadów komunalnych rozumie się zbieranie osobno poszczególnych frakcji, tj.: papier, tektura, tekstylia, szkło i opakowania szklane, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, bioodpady i odpady zielone (grupa podstawowa zbierana „u źródła”) oraz zużyte akumulatory i baterie, przeterminowane lekarstwa, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady niebezpieczne tj. chemikalia, opakowania po farbach, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (grupa dodatkowa odbierana w PSZOK).

10. Ile śmieci w ramach opłaty będzie można oddać? 
Mieszkaniec będzie mógł oddać nielimitowaną ilość odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych z wyjątkiem odpadów zielonych oraz odpadów remontowo-budowlanych i bioodpadów z pielęgnacji ogrodów. Zostały tutaj określone limity ilościowe, tzn. w zabudowie jednorodzinnej będzie można oddać 7m3/rok (tj. ok. 58 worków o poj. 120l), w/w odpadów, natomiast w zabudowie wielorodzinnej 21m3/rok (tj. ok. 175 worków o poj. 120l).  W przypadku większych ilości odpadów remontowo-budowlanych i odpadów zielonych operator ma obowiązek odebrać je za dodatkową opłatą.

11. Czy dziecko traktujemy jako osobę zamieszkującą daną nieruchomość?
Każde dziecko w rodzinie bez względu na jego wiek traktujemy jako osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

12. Jedna osoba posiada kilka nieruchomości zamieszkałych w różnych sektorach. W jaki sposób wówczas naliczana będzie opłata? 
Opłata naliczana będzie na podstawie złożonej deklaracji, stawka za gospodarowanie odpadami jest stała dla całego rejonu Kobyłki. Program do obsługi nowego systemu gospodarki odpadami będzie rozróżniał nieruchomości położone w konkretnym sektorze.

13. Gdzie znajdę informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami?
Wszelkie dodatkowe informacji oraz odpowiedzi na pytania można uzyskać w Wydziale Ochrony Środowiska ul. Wołomińska 3, pok. nr 3 tel: 22-786-45-40,41.

14. Co z odpadami remontowymi – kto je odbierze? 
Gmina Kobyłka zapewni odbiór odpadów remontowo-budowlanych, które powstały w wyniku samodzielnego prowadzenia drobnych robót budowlanych. Dodatkowo właściciel nieruchomości w ramach nowego systemu gospodarki odpadami będzie mógł odpowiednio wcześniej zamówić w Urzędzie Miasta Kobyłka pojemnik do gromadzenia odpadów remontowo-budowlanych lub odpadów biodegradowalnych z pielęgnacji ogrodów, nienadających się do kompostowania w przydomowym kompostowniku. Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej na 5 dni wcześniej przed planowanym zamówieniem pojemnika. Odbiór pojemnika następuje po zgłoszeniu telefonicznym lub maksymalnie po 2 dniach roboczych od czasu jego udostępnienia.

15. Czy będę płacił osobno za wywóz odpadów zmieszanych i segregowanych, jeśli zadeklaruję selektywną zbiórkę odpadów?
Jeśli mieszkaniec zdecyduje się segregować odpady to jego opłata będzie mniejsza. Opłata ta obejmować będzie zarówno wywóz odpadów segregowanych jak i odpadów zmieszanych oraz wszystkich innych, np. wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego, zużytych opon, odpadów remontowo-budowlanych.