Opłata produktowa

  • 22 lipca 2014

Opłata produktowa to opłata za niewykonany odzysk i niewykonany recykling. Masę odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi uznaje się na podstawie dokumentów określonych w ustawie.

Opłata produktowa dotyczy wyłącznie przedsiębiorców, którzy wprowadzają na rynek krajowy produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali (w tym blachy stalowej), papieru i tektury, szkła gospodarczego (poza ampułkami) oraz drewna, a także produkty takie jak oleje i opony. Ich zobowiązania związane z tą opłatą szczegółowo opisuje ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.

 

Jakie obowiązki narzuca ustawa o opłacie produktowej?

Podstawowy obowiązek, jaki nakłada na przedsiębiorców ustawa o opłacie produktowej, to konieczność zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Przedsiębiorca może realizować te obowiązki samodzielnie (tj. poprzez przekazanie odpadów recyklerowi) lub za pośrednictwem tzw. organizacji odzysku, które przejmują od przedsiębiorców wprowadzających na polski rynek produkty w opakowaniach obowiązek odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. W przypadku samodzielnej realizacji, podmiot ma obowiązek przedłożenia marszałkowi województwa rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (OŚ-OP1) w terminie do 30 marca roku następnego. W sytuacji, gdy obowiązki realizowane są za pośrednictwem organizacji odzysku – sprawozdanie OŚ-OP1 przedkłada organizacja, załączając listę przedsiębiorców, od których przejęła obowiązki. Należy również zwrócić uwagę, że ustawa nakłada na przedsiębiorcę obowiązek prowadzenia ewidencji masy oraz rodzaju opakowań i produktów wprowadzanych na rynek krajowy.

 

W razie wątpliwości prosimy o kontakt:

  • telefoniczny pod nr 22 597 92 00 (faks 22 597 96 29),

  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres oplaty.srodowiskowe@mazovia.pl,

  • osobisty w siedzibie Departamentu Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, ul. Skoczylasa 4.

 

Więcej informacji na temat opłaty produktowej znajduje się w: