Opłata środowiskowa

 • 22 lipca 2014

Prowadząc działalność gospodarczą powinieneś naliczać i wnosić opłaty za korzystanie ze środowiska oraz składać wykazy zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należytych opłat.

Kto podlega opłatom za korzystanie ze środowiska:

 • przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą według ustawy o  swobodzie działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność wytwórczą w  rolnictwie w  zakresie upraw rolnych, chowu lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego oraz osoby wykonujące zawód medyczny w ramach indywidualnej praktyki lub indywidualnej specjalistycznej praktyki;

 • jednostka organizacyjna nie będąca przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (np.: urzędy, gminne zakłady gospodarki komunalnej, szkoły, stowarzyszenia, fundacje itp.);

 • osoba fizyczna nie będąca podmiotem gospodarczym korzystająca ze  środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga pozwolenia.

Co podlega obowiązkom sprawozdawczym i opłatowym:

1. Korzystanie ze środowiska w zakresie:

- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza;

 • spalanie paliw w silnikach spalinowych użytkowanych na potrzeby prowadzonej działalności (np.:    użytkowanie samochodów, maszyn roboczych, pojazdów szynowych, ciągników rolniczych, wózków    widłowych);
 • spalanie energetyczne (np.: kotłownie, agregaty prądotwórcze);
 • przeładunek paliw (np.: stacje paliw za napełnianie zbiorników pojazdów);
 • źródła technologiczne (np.: spawanie, lakierowanie samochodów, chów lub hodowla zwierząt itp.).

2. Poboru wód podziemnych lub powierzchniowych (z własnego ujęcia):

- wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi

 • ścieki bytowe, komunalne, przemysłowe, wody chłodnicze i zasolone odprowadzane bezpośrednio do    wód lub do ziemi;
 • wody opadowe lub roztopowe, pochodzące z powierzchni zanieczyszczonych o trwałej nawierzchni    (ujęte     w systemy kanalizacyjne, z wyjątkiem kanalizacji ogólnospławnej);
 • wody wykorzystane na potrzeby chowu lub hodowli ryb;

- składowania odpadów (np.: zarządzający składowiskami odpadów, magazynujący odpady bez stosownych pozwoleń).

Więcej informacji na temat opłaty środowiskowej znajduje się na stornie: www.mazovia.pl/ekologia-i-srodowisko/oplaty-srodowiskowe/