Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej nieruchomości

  • 24 września 2018

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszło w życie nowe Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566 z późn. zm.) nakładające na samorząd lokalny obowiązek określenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji. Art. 269 ustawy Prawo wodne wprowadza obowiązek dokonywania opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Przez pojęcie „nieruchomość” zgodnie z art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.) przez nieruchomość gruntową należy rozumieć grunt wraz z częściami składowymi, z wyłączeniem budynków i lokali, jeżeli stanowią odrębny przedmiot własności. W myśl art. 24 ust.1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2017 r. poz.1007 z późn. zm.) dla każdej nieruchomości prowadzi się odrębna księgę wieczystą, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Ustalając powierzchnię nieruchomości na potrzeby obliczenia opłaty za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej należy się kierować regułą „jedna księga wieczysta – jedna nieruchomość”, niezależnie od tego, ile działek gruntowych obejmuje konkretna księga wieczysta, a także czy działki te graniczą ze sobą, czy też nie.

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za ww. usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej, jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej.

Sposób naliczenia opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 ww. ustawy Prawo wodne, zgodnie, z którym wysokość opłaty ustala się, jako iloczyn jednostkowej
stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.
 
Zgodnie ze znowelizowanym art. 552 ustawy – Prawo wodne, oświadczenia należy składać w terminie 30 dni od dnia, w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Po raz pierwszy podmioty złożą takie oświadczenia za czwarty kwartał 2018 r., w terminie 1 - 30 stycznia 2019 r. Wzory oświadczeń zostały dostosowane do rodzajów usług wodnych i są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Wód Polskich. Udostępniamy je w dwóch formatach .docx i .pdf, w zależności od sposobu ich wypełniania.
 
Jednostkowe stawki opłat za usługi za wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie
jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:
1. bez urządzeń retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2. z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a) do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b) od 10% do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c) powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.
Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowić będą 90% przychód Wód Polskich, a w 10% dochód budżetu gminy.
W związku z powyższym, wszystkich właścicieli nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 zlokalizowanych na terenie Miasta Kobyłka, którzy zmniejszyli naturalną
retencję poprzez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej, prosimy o podanie informacji zgodnie z dołączonym oświadczeniem.
Po uzyskaniu i zweryfikowaniu danych spełniających warunek naliczenia ww. opłaty tut. urząd prześle stosowną informację o jej uiszczeniu.

 

Obrazy: 
Kategorie_eko: