Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych.
 4. Uchwała Nr XV/141/15 Rady Miasta Kobyłka z dnia 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 1
Tel. 22 786 45 43

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na udzielenie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta Kobyłka
  wraz z załącznikami wymienionymi we wzorze wniosku.
 2. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
 • za wydanie decyzji,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. 107 zł - opłata skarbowa za zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 2. 53,50 zł – opłata skarbowa za zmianę decyzji zezwalającej na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
 3. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura).
 4. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Grażyna Walaszczyk - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska