Przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego

 • 30 października 2019

Tytuł procedury:

Przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 1, 2, 3
tel. 22 786 45 42, 43, 41

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o przywrócenie stanu wody na gruncie do stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom.
 2. Inne mogące przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy np.:
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej obejmująca przewidywany teren - określający rzędne terenu oraz sposób jego zagospodarowania,
 • kopie pozwoleń budowlanych na wykonanie obiektów budowlanych, jakie zostały wykonane na omawianym terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą, oraz mapą sytuacyjno-wysokościową.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. Brak - opłaty skarbowej za wydanie decyzji.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu właściciela nieruchomości (w tym prokura).
 3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:.

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Irena Kielak – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska
Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska