Rezerwat Grabicz

 • 22 lipca 2014

Rezerwat Przyrody Grabicz jest to leśno-torfowiskowy rezerwat przyrody położony na terenie Miasta Kobyłka na południowo-wschodnim skraju Miasta Kobyłka. Utworzono go dla ochrony ostoi ptaków i ssaków.

Został powołany Zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1987 r. Nr 4, poz. 20) na powierzchni 29,34 ha. Rezerwat jest administrowany przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Warszawie, Nadleśnictwo Drewnica i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody.

Rezerwat został stworzony w celu ochrony jeziora i otaczających terenów, będących ostoją wielu gatunków ptaków:

 • mewa śmieszka

 • perkoz zausznik 

 • kokoszka wodna

 • błotniak stawowy

 • łabędzie

 • czaple

oraz ssaków, takich jak:

 • lis

 • łoś

 • sarna

Krajobraz rezerwatu i jego szata roślinna są bardzo urozmaicone. Środkową część zajmuje płytki zbiornik wodny pochodzenia torfowiskowego o powierzchni 12,5 ha, z kępami i wysepkami porośniętymi roślinnością bagienną. Na powierzchni wody występują z rzadka:

 • grzybienie białe

 • żabieniec babka wodna

 • pałka szerokolistna

 • trzcina pospolita

 • kosaciec żółty

 • turzyca sztywna

 • rzepicha ziemnowodna

Pozostały teren w większości porośnięty jest lasem typu boru wilgotnego i świeżego z przewagą sosny, brzozy i osiki. W północnej części rezerwatu, w otoczeniu śródleśnych łąk, znajduje się mały zbiornik wodny. Krajobraz urozmaicają nadbrzeżne maszary turzycowe, kontrastujące jasnozielonym kolorem z brunatną wodą jeziora.

Ze względu na urozmaicony krajobraz i mnogość gniazdujących ptaków, rezerwat jest szczególnie chroniony od wszelkich zagrożeń, które stwarza bezpośrednie nieomal sąsiedztwo intensywnie urbanizujących się terenów. Płytkie zbiorniki wodne są niezwykle łatwe do osuszenia przez nierozważnie i zbyt blisko prowadzone prace ziemne. Obniżenie poziomu wód, a zatem likwidacja zbiornika, zniszczyłoby całą przyrodę rezerwatu i jego okolic.

Z uwagi na konieczność zapewnienia spokoju ptakom żerującym, odpoczywającym na przelotach i odbywającym lęgi, rezerwat został zamknięty dla ruchu turystycznego, z wyjątkiem drogi biegnącej wzdłuż zachodniej i południowej jego granicy. Został tam także wytyczony czerwony szlak rowerowy, który biegnie do pomnika przyrody – głazu narzutowego o nazwie "Głaz Edmunda".

Głaz Edmunda - głaz narzutowy o obwodzie 800 cm i wysokości 1,3 m., znajdujący się na terenie Rezerwatu przyrody Grabicz. Nazwę głaz zawdzięcza leśnikowi Edmundowi Nurkiewiczowi, który znalazł go w 1951 roku podczas zalesiania okolic Wołomina (około 60 m na południe od obecnego ujęcia wody dla miasta). Stamtąd głaz został przetransportowany w pobliże leśniczówki w Kobyłce.

 

Zarządzenie Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 16 stycznia 1978 roku (M.P. z 1987 r. Nr 4, poz. 20) 

 

 

Zdjęcia z archiwum Wiesława Nurkiewicza

Obrazy: