Roczny plan łowiecki

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Wydanie opinii dla rocznego planu łowieckiego na rok ….....

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 października 1995 r. - Prawo łowieckie.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 3
Tel. 22 786 45 23

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Roczny plan łowiecki.
 3. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
 •  za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność  z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Odpowiedź pisemna.

Opłata:

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura),
 2. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Grażyna Walaszczyk – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska