Rozłożenie na raty kary za nielegalną wycinkę drzew

 • 30 lipca 2014

Burmistrz wymierza administracyjną karę pieniężną za:

 • usunięcie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;
 • usunięcie drzewa lub krzewu bez zgody posiadacza nieruchomości;
 • zniszczenie drzewa lub krzewu;
 • uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrębie korony drzewa.

 

Tytuł procedury:

Rozłożenie na raty opłaty za usunięcie drzew/krzewów lub administracyjnej kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie drzew, krzewów albo terenów zieleni, w przypadku przedsiębiorcy udzielenie w ten sposób pomocy de minimis.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 5. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.
 6. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie zastosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii europejskiej do pomocy
  de minimis w sektorze rolnym.
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 717/2014 z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy
  de minimis dla sektora rybołówstwa i akwakultury (Dz. U. UE L 190/45 z 28.06.2014),
 8. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.
 9. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 1
Parter, pok. nr 7
Tel. 22 786 45 40, 41.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek.
 2. Kopia decyzji Burmistrza Miasta Kobyłka ustalająca wysokość opłaty za usunięcie drzew/krzewów lub kary pieniężnej za usunięcie bez wymaganego zezwolenia lub zniszczenie drzew, krzewów albo terenów zieleni.
 3. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.
 4. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika.
 5. W przypadku gdy wnioskodawca występuje w imieniu firmy załącza kopię wypisu z KRS lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  (w przypadku spółki cywilnej kopię zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników).
 6. Dowód uiszczenia należnej opłaty skarbowej:
 • za wydanie decyzji,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. 10 zł – opłata skarbowa za wydanie decyzji,
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura),
 3.  5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska