Stawki i opłaty

  • 22 lipca 2014

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić na indywidualny, przypisany do danej nieruchomości numer rachunku bankowego lub gotówką w kasie Urzędu Miasta Kobyłka.

Indywidualny rachunek bankowy jest różny od numeru konta bankowego dotyczącego płatności związanych z podatkiem od nieruchomości.

Jeżeli nie otrzymaliście Państwo indywidualnego numeru rachunku bankowego lub złożyliście nową deklarację, opłatę za gospodarowanie odpadami należy wnosić na ogólny numer rachunku bankowego Urzędu Miasta Kobyłka: 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450  Millennium Bank 

tytułem:  „opłata za gospodarowanie odpadami z ul. ...............” oraz wskazać okres za jaki uiszczamy ww. opłatę.

Opłatę należy wnosić co miesiąc, bez wezwania, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, następujacego po miesiącu, którego dany okres rozliczeniowy dotyczy, tj. za miesiąc styczeń opłatę należy uiścić do 15 lutego.

Opłaty nie uiszczone w wyznaczonym terminie będą podlegały przymusowemu ściągnięciu w trybie określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi można wnosić miesięcznie, kwartalnie, półrocznie i rocznie.

Zgodnie z Uchwałą nr VIII/65/2019 Rady Miasta Kobyłka z dnia 23 kwietnia 2019 r. zmieniającą uchwałę Nr XLVII/478/14 Rady Miasta Kobyłka z dnia 1 października 2014 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach zamieszkałych i stawki tej opłaty na terenie Miasta Kobyłka obowiązują następujące stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Miasta Kobyłka od 1 czerwca 2019 r.
  • 18 zł / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów segregowanych;

  • 36 zł / miesięcznie / osobę za odbiór odpadów niesegregowanych.

Jeżeli segregujesz odpady, tzn. wydzielasz następujące frakcje:
- papier, tektura i tekstylia,
- metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
- szkło i szkło opakowaniowe,
- bioodpady i odpady zielone,

Opłata będzie pokrywać wyłącznie koszty związane z funkcjonowaniem nowego systemu, czyli: 

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, 

  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

  • obsługi administracyjnej systemu.