Usługi dodatkowe

 • 22 lipca 2014

Informujemy, że ramach usług dodatkowych świadczonych przez Miasto Kobyłka w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych mieszkaniec może zamówić pojemnik na wywóz:

 • odpadów biodegradowalnych, tj. m.in. z pielęgnacji ogrodów nienadające się do kompostowania w przydomowych kompostownikach (np. gałęzie),

 • odpadów remontowo-budowlanych.

Pojemnik na ten rodzaj odpadów właściciel nieruchomości zamieszkałej ma obowiązek zamówić co najmniej 5 dni roboczych wcześniej w Urzędzie Miasta Kobyłka. Zamówienie należy złożyć w formie pisemnej jako zapotrzebowanie na usługi dodatkowe. Załadunek odpadów do podstawionych pojemników zapewnia Mieszkaniec. Pojemnik będzie odbierany maksymalnie po upływie 3 dni roboczych od dnia jego podstawienia.

Wykonawca ma obowiązek w ramach zamówienia odebrać wyłącznie te odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.

UWAGA!!
Do odbioru ww. frakcji będzie można zamówić pojemniki o następującej pojemności i cenie:

Od dnia 1 czerwca 2019 r. obowiązują następujące ceny za pojemniki:

Odpady remontowo-budowlane, stanowiące odpady komunalne tj. z remontów wykonywanych samodzielnie:

 • 3 m3 – 270 zł
 • 5 m3 – 324 zł
 • 7 m3 – 378 zł

Odpady zielone z pielęgnacji ogrodów nienadające się do kompostowania w przydomowych kompostownikach:

 • 3m3 – 345,60 zł
 • 5 m3 – 388,80 zł
 • 7 m3 – 432.00 zł

Deklaracja - zapotrzebowanie na usługi dodatkowe (do pobrania)

Wykaz odpadów wrzucanych do poszczególnych kontenerów

Odpady remontowo- budowlane

Odpady z pielęgnacji ogrodów

- Gruz ceglany

- Gruz betonowy

- Gruz ceramiczny

- Płytki, gres

- Kawałki gruzu

- Ceramiczne sedesy

- Ceramiczne umywalki

- Ceramiczne brodziki prysznicowe

- Ceramiczne wanny

- Ceramiczne bidety

- Kawałki tynków

- Pustaki

- Cement

- Palety drewniane

- Stemple budowlane

- Liście

- Nienadające się do kompostownia:

- Karpy

- Grube gałęzie

- Korzenie

- Kawałki pni

 

UWAGA!!
Kontener powinien być zapełniony maksymalnie do wysokości ścian bocznych kontenera (tzw. „burt”), w wypadku przepełnienia, kontener NIE BĘDZIE odebrany bądź zostanie naliczona dodatkowa opłata za jego odbiór.

Informujemy, że w Mieście Kobyłka obowiązują limity ilościowe na odbiór odpadów remontowo-budowlanych. Mieszkaniec będzie mógł, w ramach uiszczanej co miesięczne opłaty za gospodarowanie odpada komunalnymi -  w ciągu roku można łącznie oddać określoną ilość ww. odpadów, tj:

 1. w zabudowie jednorodzinnej – maksymalnie 10 worków/nieruchomość/rok;
 2. w zabudowie wielorodzinnej:

a) poniżej 60 mieszkańców - maksymalnie 75 worków/zarządca/rok,

b) powyżej 60 mieszkańców – maksymalnie 150 worków/zarządca/rok,

c) powyżej 100 mieszkańców - maksymalnie 200 worków/zarządca/rok.

Jednocześnie informujemy, że do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK należy oddawać takie odpady jak:

 1. odpady ulegające biodegradacji gromadzone w workach (w tym odpady zielone) - bez ziemi,
 2. odpady zebrane selektywnie gromadzone w workach, tj. papier, tekturę, tekstylia; tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; szkło oraz opakowania szklane (ww. odpady nie mogą być zanieczyszczone),
 3.  odpady remontowo-budowlane gromadzone w workach, tj. gruz ceglany, gruz betonowy, gruz ceramiczny, płytki, gres, stłuczka ceramiczna, kawałki tynków, pustaki - z wyłączeniem kamieni, piachu, ziemi,
 4. przeterminowane leki gromadzone w torebkach lub workach,
 5. zużyte baterie i akumulatory (bateriowe),
 6. inne odpady niebezpieczne m.in. chemikalia (w tym środki czyszczące, preparaty chemiczne),
 7. puszki i pojemniki „z” i „po” farbach, lakierach, rozpuszczalnikach, itp.,
 8. żarówki, świetlówki, źródła światła z diodami elektroluminescencyjnymi (LED), itp.,
 9. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny np. lodówki, zamrażarki, kuchenki, komputery, telewizory, drukarki,
 10. meble i inne odpady wielkogabarytowe (w tym np. dywany, rowery, wózki dziecięce, materace, kołdry, zabawki dużych rozmiarów, wanny, umywalki, muszle klozetowe lub spłuczki, lustra, całe drzwi wewnętrzne),
 11. zużyte opony (z samochodów osobowych i przyczepek),
 12. czysty styropian gromadzony w workach (w tym opakowaniowy i budowlany),
 13. naturalne bożonarodzeniowe drzewka choinkowe (bez ozdób),
 14. skawalony cement,
 15. kleje do płytek, itp.

Odpady tj. azbest, płyty PCB, papa nie są odbierane w ramach funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. 

Odpady remontowo-budowlane

Odpady budowlane to inaczej gruz rozbiórkowy z wyburzanych budynków. Nie muszą one zalegać na wysypiskach - po przetworzeniu mogą być, np. użyte do podbudowy dróg czy fundamentów.

Gruz budowlany i inne odpady tworzące budowie i remontom mieszkań musisz umieszczać w specjalnych kontenerach, gdyż są one zagospodarowywane innymi metodami niż „zwykłe” odpady komunalne. Jeśli remont mieszkania prowadzony jest przez firmę remontową, w wyniku prowadzonych prac staje się ona wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za zbieranie i wywóz odpadów na swój koszt. Jeśli sam dokonujesz remontu, skontaktuj się z firmą odbierającą od ciebie odpady komunalne, z prośbą o podstawienie kontenera na odpady remontowe.