Ustalenie zmiany stanu wody na gruncie

 • 30 października 2019

Tytuł procedury:

Zatwierdzenie ugody w sprawie ustalenia zmiany stanu wody na gruncie.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.
 2. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 2, 1
Tel. 22 786 45 42, 43

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o zatwierdzenie ugody w sprawie ustalenia zmiany stanu wody na gruncie.
 2. Dokumenty potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do gruntu.
 3. Określenie zakresu i sposobu wykonania projektowanych i/lub wykonanych robót, ze wskazaniem przy pomocy jakiego materiału (surowca) został lub zostanie podwyższony teren działki oraz do jakich rzędnych).
 4. Aktualna mapa sytuacyjno – wysokościowa terenu  z naniesionymi obecnymi i projektowanymi rzędnymi terenu planowanego do podniesienia.
 5. Opinia biegłego określającą wpływ podwyższenia terenu działki na grunty sąsiednie.
 6. Inne mogące przyczynić się do rozstrzygnięcia sprawy np.:
 • poświadczona przez właściwy organ kopia mapy sytuacyjno-wysokościowej obejmującej przewidywany teren - określające rzędne terenu oraz sposób jego zagospodarowania,
 • kopia pozwolenia na budowę - na wykonanie obiektów budowlanych (jeśli zostały wykonane na omawianym terenie wraz z inwentaryzacją powykonawczą, w tym mapy sytuacyjno-wysokościowe (stan archiwalnych oraz obowiązujących).
 1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury – przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. Brak - opłaty skarbowej za wydanie decyzji,
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu inwestora (w tym prokura),
 3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Irena Kielak – Główny Specjalista Wydziału Ochrony Środowiska