Usunięcie odpadów z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania

  • 13 października 2017

Tytuł procedury:

Nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania odpadów.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
  2. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3,
Parter,  pok. nr 2, 3, 1
Tel. 22  786 45 42, 43, 41

Wymagane dokumenty:

Wniosek o nakazanie posiadaczowi odpadów usunięcie ich z miejsca nieprzeznaczonego do składowania lub magazynowania odpadów.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

  1. Brak – opłaty  skarbowej za wydanie decyzji.
  2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu właściciela nieruchomości (w tym prokura).
  3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Irena Kielak – Główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska
Marta Podsiadły – Główny specjalista Wydziału Ochrony Środowiska
Kamil Wiśniewski  - Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska