Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu

 • 22 lipca 2014

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - został powołany na mocy Rozporządzenia nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007. Powstał on w miejsce obszaru chronionego krajobrazu województwa stołecznego powstałego w latach 70 – tych.

Obszar powstał ze względu na wyróżniający się krajobraz dolin rzecznych Wisły i Narwi. Ochronie podlegają również ekosystemy związane z dopływami tych rzek. W skład obszaru wchodzą również duże kompleksy leśne stanowiące niejako otulinę dla najcenniejszych przyrodniczo dolin rzecznych.

Obszar Chronionego Krajobrazu jest obszarem chronionym ze względu na: 

 • wyróżniające się krajobrazowo tereny o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe w szczególności ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z masową turystyką  wypoczynkiem,

 • istniejące albo odtwarzane korytarze ekologiczne.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem niemal 150 tysięcy hektarów. Obszar leży na terenie następujących gmin: Błonie, Brochów, Brwinów, Celestynów, Czosnów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Jabłonna, Józefów, Kampinos, Karczew, Kobyłka, Konstancin – Jeziorna, Leoncin, Leszno, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Nowy Dwór Mazowiecki, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Podkowa Leśna, Pomiechówek, Praźmów, Pruszków, Radzymin, Raszyn, Serock, Stare Babice, Sulejówek, Tarczyn. Wiązowna, Wołomin, Zakroczym, Ząbki oraz na terenie m.st. Warszawy w dzielnicach: Bemowo, Białołęka, Bielany, Mokotów, Praga Północ, Praga Południe, Rembertów, Śródmieście, Ursynów, Wawer, Wesoła, Wilanów oraz Żoliborz.

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu obejmuje swoim zasięgiem liczne lasy. Są nimi: Lasy Chotomowskie, Lasy Legionowskie, Lasy Otwockie, Lasy Celestynowskie, Lasy  Chojnowskie, Lasów Sękocińskie, Lasy Nadarzyńskie, Lasy Młochowskie. Na obszarze znajdują się także liczne obszary chronione wyższego rzędu: Park Narodowy Puszczy Kampinoskiej, Chojnowski Park Krajobrazowy, Mazowiecki Park Krajobrazowy oraz liczne rezerwaty i obszary Natura 2000.

W Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu ochronie czynnej podlegają ekosystemy leśne, lądowe i wodne. Do zadań mających wspomóc ochronę czynną należą między innymi:

 • wspieranie procesów sukcesji w lasach,

 • ograniczenie rozprzestrzenienia gatunków obcych, pozostawienie drzew o charakterze pomnikowym,

 • utrzymanie odpowiedniego poziomu wód gruntowych,

 • utrzymanie sieci hydrograficznej,

 • przeciwdziałanie zarastaniu łąk, pastwisk i torfowisk,

 • dopasowanie terminów zabiegów agrotechniczncych do wymogów zbiorowiska i zasiedlających je gatunków,

 • wyznaczenie lokalizacji nowych wałów przeciwpowodziowych w miarę możliwości jak najdalej od koryta rzeki z wykorzystaniem naturalnej rzeźby terenu,

 • tworzenie pasów zadrzewień wokół zbiorników wodnych,

 • przywracanie naturalnego procesu kształtowania i sukcesji starorzeczy,

 • ograniczenie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych.

W granicach Warszawskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu wydzielono trzy strefy:

 • strefę szczególnej ochrony ekologicznej, obejmującą tereny o decydującym potencjale biotycznym oraz o dużym znaczeniu dla rozprzestrzeniania się organizmów;

 • strefę ochrony urbanistycznej obejmującą tereny miast i wsi oraz grunty o dużej presji urbanizacyjnej, mające szczególne wartości przyrodnicze;

 • strefę zwykłą obejmującą pozostałe obszary.

Zakazy mające na celu ochronę obszaru zależą od powyżej wymienionych stref. Najbardziej restrykcyjne przepisy obowiązują w strefie szczególnej ochrony, najbardziej łagodne zaś w strefie zwykłej. We wszystkich strefach obowiązują zakazy:

 • zakaz zabijania zwierząt, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb i czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną rybacką i łowiecką,

 • zakaz realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

 • zakaz likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej, zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych.

Nadzór nad Obszarem sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego, który współpracuje z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie przy:

 • uzgadnianiu uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego zmieniających granice oraz likwidujących obszar,
 • uzgadnianiu projektów studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gmin leżących na terenie obszaru,
 • uzgadnianiu projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

 

 

Rozporządzenie nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 w sprawie Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego

Załączniki do Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. - opis przebiegu granic Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego.

Załącznik nr 8 do Rozporządzenia Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. - opis przebiegu granic Warszawskiego Obszaru Krajobrazu Chronionego na terenie Miasta Kobyłka.

Obrazy: