Wpis/zmiana wpisu do rejestru działalności regulowanej

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Dokonanie wpisu/zamiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustawa z dnia  6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.
 3. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 3
Parter, pok. nr 3
Tel. 22 786 45 41, 40

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o dokonanie wpisu/zamiany we wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Kobyłka.
 2. Oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
 3. Oświadczenie, że dane zawarte we wniosku o wpis są kompletne i zgodne z prawdą.
 4. Dowód uiszczenia należnej zapłaty opłaty skarbowej:
 • za wydanie zaświadczenia,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

7 dni

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie.

Opłata:

 1. 17 zł -  opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura).
 3. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:

Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska
Agnieszka Rozbicka – Referent Wydziału Ochrony Środowiska