Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów

 • 28 października 2019

Usunięcie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez Burmistrza Miasta Kobyłka na wniosek posiadacza nieruchomości. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela.

Zezwolenie na usunięcie drzewa jest wymagane jeżeli obwód jego pnia na wysokości 5 cm od ziemi wynosi więcej niż:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

W przypadku usuwania drzew z gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako lasy i grunty leśne należy uprzednio zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, tel: 22-787-43-01, 03 lub 04

 

Tytuł procedury:

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 4. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie stawek opłat za usuwanie drzew i krzewów.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 7
Parter, pok. nr 1
Tel. 22 786 45 40, 41

Wymagane dokumenty:

 1. Pisemna zgoda właściciela na usunięcie wymienionych we wniosku drzew lub krzewów w przypadku gdy posiadacz nieruchomości nie jest jej właścicielem (zgoda właściciela nieruchomości nie jest wymagana w przypadku wniosku złożonego przez użytkownika wieczystego, spółdzielnię mieszkaniową, wspólnotę mieszkaniową, w której właściciele lokali powierzyli zarząd nieruchomością wspólną zarządowi zgodnie z Ustawą o własności lokali, zarządcę nieruchomości będącej własnością Skarbu Państwa).
 2. Pisemna zgoda wszystkich współwłaścicieli w przypadku, gdy nieruchomość stanowi współwłasność.
 3. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.
 4. W przypadku zamiaru wycięcia/przesadzenia większej ilości drzew/krzewów, ich wykaz należy sporządzić w postaci osobnego załącznika.
 5. W przypadku wnioskowanego usunięcia drzew lub krzewów z przyczyn wynikających
  z planowanych inwestycji budowlanych – kopia ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę wraz z projektem zagospodarowania działki, stanowiącym załącznik do ww. decyzji – jeśli została wydana i/lub potwierdzenie dokonania zgłoszenia robót – jeśli dokonano zgłoszenia.
 6. Rysunek, mapa albo wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia budowlane, projekt zagospodarowania działki lub terenu w przypadku realizacji inwestycji, dla której jest on wymagany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) – określające usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących lub projektowanych na tej nieruchomości.
 7. Projekt planu:
 1. nasadzeń zastępczych, rozumianych jako posadzenie drzew lub krzewów, w liczbie nie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub o powierzchni nie mniejszej niż powierzchnia usuwanych krzewów, stanowiących kompensację przyrodniczą
  za usuwanie drzewa lub krzewu w rozumieniu art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.),
 2. przesadzenia drzewa lub krzewu,
 • jeśli są planowane, wykonany w formie rysunku, mapy lub projektu zagospodarowania działki lub terenu, oraz informację o liczbie, gatunku lub odmianie drzew lub krzewów oraz miejscu i planowanym terminie ich wykonania.
 1. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach – jeśli była wydana.
 2. Zezwolenie w stosunku do gatunków chronionych na czynności polegając zakazom określonym w art. 51 ust. 1 pkt 1 – 4 i 10 oraz w art. 52 ust. 1 pkt 1, 3, 7, 8, 12, 13, i 15 Ustawie o ochronie przyrody, jeżeli zostało wydane.
 3. W przypadku gdy wnioskodawca występuje w imieniu firmy załącza kopię wypisu z KRS lub kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej
  (w przypadku spółki cywilnej kopię zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wszystkich wspólników).

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura).
 2. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska