Wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia

 • 23 czerwca 2019

Sterylizacja/kastracja jest to zabieg skutkujący ubezpłodnieniem zwierzęcia. Ubezpłodnić można czasowo – farmakologicznie, stosując środki hormonalne przeznaczone dla danego gatunku lub trwale – podczas zabiegu chirurgicznego.

Do każdego z kilkuset polskich schronisk i przytulisk codziennie trafiają kolejne bezdomne zwierzaki. Większość z nich pozostanie w tych miejscach do końca swoich dni. Kastracja to jedyna humanitarna i w pełni skuteczna metoda zapobiegania bezdomności zwierząt oraz 100% skuteczna metoda antykoncepcyjna.

Kiedy można sterylizować/kastrować?

Samce:

 • koty powyżej 6-8 miesięcy,
 • psy powyżej 7-12 miesięcy.

Samice: 

 • przed pierwszą rują czy cieczką, w wieku 5-6 miesięcy, 
 • miesiąc po rui czy cieczce.

Zwierzęta w zaawansowanym wieku:

 • decyzję o przeprowadzeniu zabiegu podejmuje lekarz na podstawie badań i ogólnego stanu zdrowia (braku przeciwwskazań do operacji chirurgicznej i narkozy) 

Zalety sterylizacji/kastracji:

 • ochrona samic przed ropomaciczem,
 • uniknięcie nowotworów narządów rodnych samic,
 • ochrona przed nowotworem gruczołu mlekowego samic,
 • zapobieganie urojonym ciążom,
 • stabilizacja psychiczna samicy,
 • zapobieganie nowotworom układu płciowego, przepuklinom, schorzeniom prostaty u samców,
 • mniejsza pobudliwość samców,
 • zapobieganie włóczęgostwu,
 • zapobieganie niechcianym ciążom.

Mieszkańcy Miasta Kobyłka mogą ubiegać się o dofinansowanie na wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji swoich zwierząt.

W tym celu należy wypełnić wniosek o wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji, a także wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych i spełnić warunki, które zostały określone w uchwale Nr XXIV/178/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka, tj. pies powinien:

 • być elektronicznie oznakowany,
 • posiadać aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.

W przypadku kotów zgłaszanych do kastracji/sterylizacji nie obowiązują ww. wymagania. Wystarczy jedynie wypełnić stosowny wniosek.

Mieszkańcy składają wniosek do kancelarii Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 pokój numer 5. Po potwierdzeniu przez pracownika Wydziału Ochrony Środowiska, Urzędu Miasta Kobyłka, że wniosek spełnia określone warunki następuje skierowanie zwierzęcia na zabieg. Dofinansowanie przez Urząd Miasta Kobyłka pokrywa 100% kosztów wykonania standardowego zabiegu kastracji bądź sterylizacji wraz ze zdjęciem szwów.

Dofinansowanie nie obejmuje wykonania zabiegu sterylizacji/kastracji w przypadku:

 • kastracji psów wnętrów,
 • sterylizacji aborcyjnej (psów i kotów),
 • ropomacicza.

Dodatkowo właściciel zwierzęcia sam pokrywa koszty:

 • wizyty kwalifikacyjnej,
 • wizyty kontrolnej po zabiegu,
 • ubranka pooperacyjnego (w razie jego braku),
 • badania krwi (nieobowiązkowe dla zwierząt do 7 lat).

Ilość możliwych do wykonania w danym roku zabiegów sterylizacji/kastracji nie jest ograniczona. 

Tytuł procedury:

Wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 2. Ustawa  z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 3. Uchwała Nr XXIV/178/2020 Rady Miasta Kobyłka z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Kobyłka w 2020 roku.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 1
Parter, pok. nr 7
Tel. (22) 760 70 56

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek na  wykonanie zabiegu sterylizacji/kastracji zwierzęcia.
 2. Aktualne szczepienie przeciwko wściekliźnie.
 3. Potwierdzenie trwałego oznakowania zwierzęcia.
 4. Dowód uiszczenia należnej zapłaty opłaty skarbowej:
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokura,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania z załącznika).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks Postępowania Administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Przyjęcie dokumentu.

Opłata:

 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura).
 2. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:

Ewa Kobierzycka - podinspektor