Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

 • 30 lipca 2014

Tytuł procedury:

Wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt.
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
 4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.
 5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.
 6. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt.
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt.
 8. Uchwała Nr XXI/205/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 4 października 2012 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający
  się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Kobyłka.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 1
parter, pok. nr 7                                                                                                                                                                                             
Tel. (22) 760 70 56

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Kobyłka.
 2. Oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości i w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne.
 3. Oświadczenie  o posiadaniu specjalistycznego atestowanego sprzętu do odławiania i przenoszenia zwierząt.
 4. Oświadczenie  o dysponowaniu obiektami i specjalistycznym atestowanym sprzętem niezbędnym do prawidłowego prowadzenia działalności.
 5. Oświadczenie  o posiadaniu sprzętu, urządzeń i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.
 6. Oświadczenie  o posiadaniu urządzeń, środków technicznych i obiektów niezbędnych do prawidłowego prowadzenia działalności.
 7. Oświadczenie o dysponowaniu pojazdem przystosowanym do transportu zwierząt.
 8. Oświadczenie  o dysponowaniu przeszkoloną kadrą.
 9. Oświadczenie o niekaralności.
 10. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej:
 • za wydanie decyzji,
 • za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury,
 • za poświadczenie za zgodność z oryginałem pełnomocnictwa lub prokury - przy   składaniu kopii dokumentu.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania)

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

 1. 616,00 zł – opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie: 
 • ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,
 • prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
 • prowadzenia grzebowisk,
 • prowadzenia spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
 1. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo
  do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura),
 2. 5 zł - opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Ewa Kobierzycka - podinspektor