Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew

 • 28 października 2019

Właściciele prywatnych nieruchomości, którzy chcą usuwać drzewa ze swoich działek na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej nie potrzebują zezwolenia, ale są zobowiązani do zgłoszenia burmistrzowi właściwemu ze względu na lokalizację działki, zamiaru usunięcia drzew jeżeli obwody pni drzew, mierzone na wysokości 5 cm od ziemi, są większe niż:

80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego,

50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko wnioskodawcy (właściciela nieruchomości),
 • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte(nr ew. działki i obręb),
 • rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

Termin usunięcia drzew

W przypadku braku sprzeciwu ze stronu burmistrza drzewa ujęte w zgłoszeniu powinny być usunięte w terminie 6 miesięcy od dnia przeprowadzenia oględzin, jeżeli nie zostaną usunięte należy dokonać ponownego zgłoszeni.

Burmistrz może wnieść sprzeciw jeżeli:

 • drzewo rośnie na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków lub na terenie przeznaczonym
  w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • drzewo rośnie na terenach objętych formami ochrony przyrody,
 • drzewo spełnienia kryteria uznania go za pomnik przyrody,
 • drzewo wymaga uzyskania zezwolenia,
 • zgłoszenie jest niekompletne.

Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin wystąpiono o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, a budowa ta ma związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości, na której rosło usunięte drzewo, organ, o którym mowa w art. 83a ust. 1, uwzględniając dane ustalone na podstawie oględzin, nakłada na właściciela nieruchomości, w drodze decyzji administracyjnej, obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzewa.

 

Tytuł procedury:

Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Ochrony Środowiska
ul. Wołomińska 1
Parter, pok. nr 7
Tel. 22 786 45 40, 41

Wymagane dokumenty:

 1. Rysunek lub mapka określające usytuowanie drzewa na nieruchomości.
 2. Pełnomocnictwo w przypadku ustanowienia pełnomocnika wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za złożenie dokumentu potwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury.

Załączniki:

Zgłoszenie (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody.

Sposób załatwienia sprawy:

Milcząca zgoda/Zaświadczenie/Decyzja.

Opłata:

 1. 17 zł – zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.
 2. 17 zł – opłata skarbowa za złożenie dokumentu potwierdzającego prawo do występowania w imieniu wnioskodawcy (w tym prokura).
 3. 5 zł – opłata skarbowa za poświadczenie za zgodność pełnomocnictwa lub prokury.

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

 • przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Urzędu Miasta Kobyłka Bank Millennium S.A. nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450,
 • bezpośrednio w kasie Urzędu.

Tryb odwoławczy:

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

Osoba prowadząca sprawę:

Kamil Wiśniewski – Inspektor Wydziału Ochrony Środowiska