Gotówka na start

  • 21 kwietnia 2016

Pożyczki do kwoty 50 000 zł dla osób, które zamierzają uruchomić działalność gospodarczą. Zasięgiem terytorialnym Projektu jest województwo mazowieckie.

O pożyczkę mogą ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne w wieku od 18 do 64 lat, które są mieszkańcami (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) woj. mazowieckiego zamierzające rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 m-cy przed datą złożenia wniosku o pożyczkę)

Oprocentowanie : od 1,8% do 2,0% w skali roku

KSWP udziela pożyczki na okres uzasadniony potrzebami Wnioskodawcy. Okres spłaty pożyczki nie może przekraczać 60 miesięcy. Na wniosek klienta KSWP może udzielić karencji w spłacie rat kapitałowych do 12 miesięcy. Okres karencji jest wliczony do okresu spłaty pożyczki

Przeznaczeniem pożyczki może być dowolny cel gospodarczy.

Pożyczkobiorca musi udokumentować potrzebę uzyskania pożyczki w kontekście swoich planów gospodarczych (związanych z założeniem działalności gospodarczej).

W szczególności pożyczka może być przeznaczona na cele: inwestycyjne, obrotowe, inwestycyjno-obrotowe, w tym m.in. na

  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów produkcyjno-usługowo-handlowych, biurowych.
  • zakup maszyn, urządzeń, aparatów, wyposażenia oraz ręcznych narzędzi pracy, w tym również zakup środków transportu bezpośrednio związanych z celem realizowanego przedsięwzięcia,
  • zakup materiałów i surowców do produkcji, usług oraz zakup towarów handlowych,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z realizowanym przedsięwzięciem.
  • pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności wartości pożyczki z (wyłączeniem wynagrodzeń dla pracowników).

Przyjmowane mogą być następujące formy zabezpieczenia:

a) obligatoryjne:
- weksel in blanco z deklaracjami wystawcy weksla i poręczycieli,
b) fakultatywne:
- poręczenie osób trzecich,
- akt notarialny o dobrowolnym poddaniu się Pożyczkobiorcy i Poręczycieli rygorowi egzekucji na podstawie art. 777 §1 pkt 5 k.p.c.,
- ustanowienie hipoteki,
- przewłaszczenie rzeczy ruchomych na zabezpieczenie wraz z polisą ubezpieczeniową i cesją,
- zastaw rejestrowy,
- blokada środków finansowych na lokacie,
- polisy ubezpieczeniowe na życie,
- przelew wierzytelności,
- inne.

Brak opłat i prowizji z tytułu udzielenia pożyczki.

Więcej na stronie Krajowego Stowarzyszenia Wspierania Przedsiębiorczości.

pieniadze.jpg

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon dotacje_na_start.pdf85.95 KB