Impreza masowa

Miejsce załatwienia sprawy:

Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 20
tel. 22 760 70 79/99

Wymagane dokumenty
1. Wniosek organizatora, który zawiera informacje o:

 1. danych organizatora (nazwa, adres, telefon),
 2. danych pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony,
 3. terminie imprezy,
 4. miejscu imprezy,
 5. nazwie imprezy,
 6. charakterze imprezy,
 7. liczbie dostępnych miejsc dla publiczności lub powierzchni terenu, na którym ma się odbyć impreza masowa w przypadku otwartej przestrzeni,
 8. liczbie służby porządkowej i informacyjnej,
 9. rodzaju wstępu na imprezę (wolny lub odpłatny),
 10. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 11. ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku.

W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem, zawierający:

 1. oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 2. oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 3. oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 4. informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.

3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych - w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.

4. Informacje o:

 1. przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 2. liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 3. osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 4. sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej - w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 5. zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 6. powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta terenowej jednostki organizacyjnej,
 7. oświadczenie o spełnieniu wymogów o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (punkt g dotyczy bezpieczeństwa meczu piłki nożnej),
 8. informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe,
 9. harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.

5. Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator jest również obowiązany dołączyć do wniosku:

 1. oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Powiatowego Komendanta Policji w Wołominie,
 2. oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 3. oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
 4. oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie,
 5. Instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (ww. opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania).

6. Ponadto organizator imprezy masowej dołącza do wniosku:

 1. oryginał lub uwierzytelnioną kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego ( jeżeli podmiot podlega rejestracji w KRS),
 2. uwierzytelnioną kserokopię dowodu osobistego - w przypadku, gdy organizatorem jest osoba fizyczna,
 3. oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora w przypadku jego reprezentowania przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu, lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.

7. Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:

 1. kopii aktualnych protokołów z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektu, w którym impreza masowa będzie się odbywać,
 2. dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny.

Wzory wniosków lub formularzy
Wniosek (wzór do pobrania).

 Opłaty
82 zł – za wydanie zezwolenia*

*  Zwolnienie z opłaty zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783).

Termin załatwienia sprawy

Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Tryb odwoławczy
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.

Podstawa prawna
1. Ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2015r. poz. 2139).

2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2015r. poz. 783).

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23).

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r. poz. 290).