Imprezy masowe

 • 27 lipca 2008

 

Podstawa prawna:

 

 1. ustawa z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2013r. poz. 611 j.t.);
 2. ustawa z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 j.t.);
 3. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.);
 4. ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r. poz. 1409 j.t.).   
Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Promocji i Informacji
ul. Wołomińska 1, 
I piętro, pok. 12, 20
Tel. 22 760 70 99 lub 22 760 70 79
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek organizatora, który zawiera informacje o:
 • danych organizatora (nazwa, adres, telefon),
 • danych pełnomocnika, jeżeli został ustanowiony,
 • terminie imprezy,
 • miejscu imprezy,
 • nazwie imprezy,
 • charakterze imprezy,
 • liczbie dostępnych miejsc dla publiczności lub powierzchni terenu, na którym ma się odbyć impreza masowa w przypadku otwartej przestrzeni,
 • liczbie służby porządkowej i informacyjnej,
 • rodzaju wstępu na imprezę (wolny lub odpłatny),
 • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 • ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku. 
W celu przeprowadzenia imprezy masowej organizator, nie później niż 30 dni przed planowanym terminem jej rozpoczęcia występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. 
 
2. Graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza masowa wraz z jego opisem, zawierający:
 • oznaczenie dróg dojścia i rozchodzenia się osób uczestniczących w imprezie masowej, dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych i Policji,
 • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
 • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu, energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
 • informację o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów.  
3. Terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie.
4. Informacje o:
 • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
 • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służby informacyjnej,
 • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego  ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia,
 • sposobie zapewnienia identyfikacji osób biorących udział w imprezie masowej – w przypadku meczu piłki nożnej lub imprezy masowej podwyższonego ryzyka,
 • zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk, powiadomieniu właściwego miejscowo komendanta terenowej jednostki organizacyjnej,
 • oświadczenie o spełnieniu wymogów o których mowa w art. 13 ust. 2 ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych (punkt g dotyczy bezpieczeństwa meczu piłki nożnej),
 • informację o rozmieszczeniu miejsc i czasie, w których będą sprzedawane, podawane lub spożywane napoje alkoholowe,
 • harmonogram udostępnienia obiektu lub terenu uczestnikom imprezy masowej oraz harmonogram opuszczenia przez nich tego obiektu lub terenu, jeżeli regulamin imprezy masowej przewiduje zmienną liczbę osób w czasie jej trwania.
Niezwłocznie, jednak nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia imprezy masowej organizator jest również obowiązany dołączyć do wniosku:
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Powiatowego Komendanta Policji w Wołominie,
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii dysponenta zespołów ratownictwa medycznego,
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie,
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie,
 • instrukcję postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia w miejscu i w czasie imprezy masowej (ww. opinie zachowują ważność przez 6 miesięcy od dnia ich wydania).  
Ponadto organizator imprezy masowej dołącza do wniosku: 
 • oryginał lub uwierzytelnioną kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego (jeżeli podmiot podlega rejestracji w KRS),
 • uwierzytelnioną kserokopię dowodu osobistego - w przypadku, gdy organizatorem jest osoba fizyczna,
 • oryginał pełnomocnictwa do reprezentowania organizatora w przypadku jego reprezentowania przez pełnomocnika. 
W przypadku, gdy właściciel, posiadacz, użytkownik obiektu, lub zarządzający obiektem, na terenie którego ma być przeprowadzona impreza masowa, rozpoczął jego użytkowanie zgodnie z przepisami prawa budowlanego, a charakter imprezy masowej jest zgodny z przeznaczeniem obiektu, organizator do wniosku dołącza ważne opinie Powiatowego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wołominie.    
 
Organ może zażądać od organizatora dodatkowej dokumentacji w postaci:
 • kopii aktualnych protokołów z kontroli sprawdzającej stan techniczny obiektu, w którym impreza masowa będzie się odbywać,
 • dokumentu poświadczającego spełnienie obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone osobom uczestniczącym w imprezie masowej, na którą wstęp jest odpłatny.   
Załączniki:
Wniosek (wzór do pobrania)    
 
Termin załatwienia sprawy: 
Zgodnie z KPA    
 
Sposób załatwienia sprawy: 
Decyzja administracyjna - organ wydaje zezwolenie albo odmawia jego wydania  
 
Opłata:
* 82 zł – za wydanie zezwolenia    
 
Tryb odwoławczy: 
Zgodnie z KPA    
 
Osoba odpowiedzialna: 
Natalia Zakrzewska – Kierownik Wydziału Promocji i Informacji
 
*  Zwolnienie z opłaty zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 j.t.).
Tagi (kategorie):