Sporządzenie aktu zgonu i wydanie odpisów

  • 27 października 2008

Tytuł procedury:
Sporządzenie aktu zgonu i wydawanie odpisów

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 28 listopada 2014  roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz. U.  z 2016r.,poz.2064 z późn. zm.)
2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827)

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22  760 70 07; 22 786-45-25

Wymagane dokumenty:
1. Sporządzenie aktu zgonu:
- Karta statystyczna zgonu sporządzona przez lekarza stwierdzającego zgon.
- Dowód osobisty zmarłej osoby.
2. Wydanie odpisu aktu zgonu:
- Wniosek do wydania odpisu aktu zgonu
- Dowód osobisty
- Dowód uiszczenia opłaty

Załączniki:
Wniosek
 

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie

Sposób załatwienia sprawy:
1. Sporządzenie aktu zgonu - dotyczy miejsca zgonu na terenie Miasta Kobyłka (właściwość miejscowa).
2. Wydanie odpisu aktu zgonu.

Opłata:
- Odpis skrócony - 22 zł,
- Odpis zupełny - 33 zł.
Wpłaty można dokonać:
1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka  nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki, 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 - odwołanie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.

 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: