Sporządzenie testamentu

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Sporządzenie testamentu

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).

 

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22  760 70 07; 22 786-45-25

Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o sporządzenie testamentu
2. Dokument stwierdzający tożsamość spadkodawcy i świadków
3. Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki:
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:
Testament sporządzony jest w dniu zgłoszenia się spadkodawcy wraz ze świadkami do Urzędu Stanu Cywilnego

Sposób załatwienia sprawy:
Sporządzenie testamentu
1. Złożenie ustnego oświadczenia woli przez spadkodawcę w obecności dwóch świadków przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego
2. Kierownik USC spisuje oświadczenie woli spadkodawcy w protokole z podaniem daty jego sporządzenia
3. Odczytanie protokołu spadkodawcy w obecności dwóch świadków
4. Podpisanie protokołu przez spadkodawcę, świadków oraz kierownika urzędu stanu cywilnego

Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu:
1) kto nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych;
2) niewidomy, głuchy lub niemy;
3) kto nie może czytać i pisać;
4) kto nie włada językiem, w którym spadkodawca sporządza testament;
5) skazany prawomocnie wyrokiem sądowym za fałszywe zeznania.
Nie może być świadkiem przy sporządzaniu testamentu osoba, dla której w testamencie została przewidziana jakakolwiek korzyść. Nie mogą być również świadkami: małżonek tej osoby, jej krewni lub  powinowaci pierwszego i drugiego stopnia oraz osoby pozostające z nią w stosunku przysposobienia.
 

Opłata:
Sporządzenie testamentu - 22 zł.
Wpłaty można dokonać:

  1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
  2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka  nr  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki, 00-950 Warszawa Pl. Bankowy 3/5 - odwołanie za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Tagi (kategorie):