Zmiana Imienia i Nazwiska

  • 27 października 2008

Tytuł procedury:
Zmiana imienia  i nazwiska

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016r., poz.10 z późn.  zm.)
  2. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22 760 70 07; 22 786-45-25.

Wymagane dokumenty:
1. Podanie z indywidualnym uzasadnieniem (podanie należy składać według pobytu stałego wnioskodawcy)
2. Odpis zupełny aktu urodzenia.
3. Odpis zupełny aktu małżeństwa.
4. Dowód uiszczenia opłaty.

Załączniki
Wniosek do pobrania.

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Decyzja

Opłata:
37zł – opłata za wydanie decyzji administracyjnej
Wpłaty można dokonać:

  1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
  2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Wojewoda Mazowiecki,  00-950 Warszawa, ul. Plac Bankowy 3/5, za pośrednictwem Kierownika USC w ciągu 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC.
 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_o_zmiane_imion_i_nazwisk.pdf858.68 KB