Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ...

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Wydawanie zezwoleń na lokalizację urządzeń niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drogach gminnych..

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 j. t.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2222 j. t.) 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 4
Tel. 22 786-45-48

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drogach gminnych (wzór do pobrania)

Załączniki:

  1. Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją istniejących i planowanych urządzeń - 1 egz. 

 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym.

Opłata:
Brak

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za 
pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Wojciech Sobaszek – Inspektor.
Irena Zwierzyńska - Główny Specjalista

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: