Wydawanie zezwoleń na lokalizację zjazdów z drogi gminnej

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:

Wydawanie zezwoleń  na lokalizację zjazdów z drogi gminnej.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 j. t.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2222 j. t.) 

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Infrastruktury

ul. Wołomińska 3,

I piętro pok. 4

Tel. 22 786-45-26

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu (wzór do pobrania).

Załączniki:

 1. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1: 000 / 1:500* z projektem zagospodarowania terenu, z zaznaczoną lokalizacja zjazdu i jego wymiarami, oraz naniesionymi granicami działki / działek.

2. Kserokopię decyzji o warunkach zabudowy / wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania  przestrzennego*

3. Dokument określający własność lub prawo do dysponowania nieruchomością. 4. Opinia Starosty (organu zarządzającego ruchem) – dla zjazdów publicznych  oraz  indywidualnych,  gdy projektowany zjazd jest na drogę twardą.  5. Upoważnienie (pełnomocnictwo) wraz z dowodem zapłaty należnej opłaty skarbowej. 6.Kopia aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego / Ewidencji Działalności Gospodarczej* -   w przypadku , gdy wnioskodawca jest przedsiębiorcą. 7. Inne dokumenty, jeżeli są wymagane przepisami szczególnymi – na żądanie zarządcy drogi.

Termin załatwienia sprawy: Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy: Wydanie decyzji na lokalizację zjazdu.

Opłata:

Do wniosku o wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu publicznego lub indywidualnego (niezwiązanego z budownictwem mieszkaniowym) należy dołączyć dowód uiszczenia  opłaty skarbowej w wysokości 82,00 zł.Wymaganą opłatę skarbową można uiścić w kasie Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 lub przez wpłatę na konto:

Bank Millennium S.A.  nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450

Dowód uiszczenia opłaty skarbowej powinien zawierać adnotację określającą przedmiot opłaty skarbowej, kwotę uiszczonej opłaty.

Wydanie zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie podlega opłacie skarbowej (art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. 2015 r. poz. 783 z późn. zm)

Z tytułu złożenia upoważnienia obowiązuje opłata - 17zł.

Tryb odwoławczy:

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:

Grzegorz Bednarczyk – Główny Specjalista

Osoba odpowiedzialna:

Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_na_lokalizacje_zjazdu.pdf303.85 KB