Wydawanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń lub obiektów niezwiązanych ...

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Wydawanie   zezwolenia   na   umieszczenie   urządzeń   lub   obiektów   niezwiązanych   z   gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drogach gminnych.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2017r. poz. 1257 j. t.)
  2. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. Ustawa o drogach publicznych (Dz. U z 2017r. poz. 2222 j. t.) 
  3. Uchwała Nr XXIII/233/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 05 grudnia  2012r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg na drogach gminnych. 

Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Infrastruktury
ul. Wołomińska 3,
I piętro, pok. 4
Tel. 22 786-45-48

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie urządzeń lub obiektów niezwiązanych z gospodarką drogową lub potrzebami ruchu w drogach gminnych (wzór do pobrania).

Załączniki:

  1. Mapa w skali 1:500 lub 1:1000 z zaznaczoną lokalizacją planowanych urządzeń - 1 egz.
  2. Opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA - do 30 dni od dnia złożenia wniosku

Sposób załatwienia sprawy: 
Wydanie decyzji na umieszczenie urządzenia w pasie drogowym.

Opłata:
Oplata naliczana w decyzji:
Opłata roczna za   umieszczenie urządzeń   w   pasie   drogowym drogi gminnej - 30   zł/ m² rzutu poziomego urządzenia x ilość m² powierzchni zajętej przez to urządzenie (powierzchnię do 1 m² . 
przyjmuje się jak za 1 m²).

Tryb odwoławczy:
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie z siedzibą: 02-530 Warszawa, ul. Kielecka 44 za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:
Wojciech Sobaszek – Inspektor 

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału Infrastruktury.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: