Regulamin zimowego utrzymania dróg w mieście Kobyłka

  • 10 grudnia 2013

Na terenie naszego miasta występują cztery kategorie dróg: wojewódzkie, powiatowe, gminne i wewnętrzne, za których stan odpowiada odpowiedni zarządca: za drogi wojewódzkie – Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich, za drogi powiatowe – Starosta Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa w Wołominie, za drogi gminne - Miasto Kobyłka, za drogi wewnętrzne – ich właściciele.

Do dróg wojewódzkich na terenie miasta Kobyłka zaliczają się: ul. Nadarzyńską o długości – 3,4 km.

Do dróg powiatowych na terenie miasta Kobyłka zaliczają się: ul. Ks. Marcina Załuskiego, ul. Ks. Antoniego Zagańczyka, ul. Marecka, ul. Szeroka, ul. Krechowiecka, ul. Kazimierza Wielkiego, ul. Bolesława Chrobrego, ul. Ks. Józefa Poniatowskiego, ul. Napoleona, ul. Wołomińska, ul. Ręczajska o łącznej długości  –  13,3 km.

Drogi gminne są utrzymywane w trzech standardach zimowego utrzymania:

standard IV – drogi główne,

standard V – drogi pozostałe o nawierzchni asfaltowej,

standard VI – pozostałe drogi.

Powyższe standardy różnią się stanem utrzymania jezdni oraz dopuszczalnymi odstępstwami w zakresie odśnieżania jezdni i występowania śliskości zgodnie z wytycznymi zawartymi w zarządzeniu Nr 46 Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 25 października 1994 r. (Dziennik Urzędowy MTiGM Nr 10 poz. 20) w sprawie zasad odśnieżania i usuwania gołoledzi na drogach publicznych.

                                  

Lp.

Stan-

dard

Opis stanu utrzymania drogi dla danego standardu

           Dopuszczalne odstępstwa od standardu

Po ustaniu opadów śniegu

Od stwierdzenia występowania zjawisk

1

IV

Jezdnia odśnieżona na całej szerokości.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu.

śnieg luźny – do 8 godzin

śnieg zajeżdżony – występuje

języki śnieżne – występują

zaspy – występują do 8 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 8 godzin

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź – 8 godzin

śliskość pośniegowa – 10 godzin

lodowica – 8 godzin

2

V

Jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, odśnieżony co najmniej jeden pas ruchu z wykonaniem mijanek.

Jezdnia posypana na odcinkach decydujących o możliwości ruchu

śnieg luźny – do 16 godzin

śnieg zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występują

zaspy – występują do 24 godzin

Dopuszcza się przerwy w komunikacji do 24 godzin

W miejscach wyznaczonych:

gołoledź – 8 godzin

śliskość pośniegowa

3

VI

Jezdnia zaśnieżona. Prowadzi się: intensywne odśnieżanie w zależności od potrzeb.

Jezdnie posypane po odśnieżaniu w miejscach wyznaczonych przez Zarządcę Dróg

śnieg luźny – występuje

śnieg zajeżdżony – występuje

nabój śnieżny – występują

zaspy – występują do 48 godzin

 

W miejscach wyznaczonych: wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu – 2 godziny

W standarcie „IV” na terenie miasta Kobyłka utrzymywane są - drogi przelotowe do których zaliczamy: ul. Gen. Franciszka Żymirskiego, Ks. Franciszka Marmo, Brzozowa, Al. Jana Pawła II, Jezuicka, Paschalisa, Gen. Tadeusza Kościuszki, Serwitucka, Nadarzyn, Bohaterów Ossowa, Królewska, Gabriela Narutowicza, Elizy Orzeszkowej, 3-go Maja, Henryka Sienkiewicza, Gen. Jana Henryka Dąbrowskiego, Radzymińska, Kościelna, Ks. Kazimierza Pieniążka, 11-go Listopada, Warszawska, Nadmeńska, Przyjacielska o łącznej długości – 19,12 km.

W standarcie „V” na terenie miasta Kobyłka utrzymywane są pozostałe drogi o nawierzchni bitumicznej i betonowej.

W standarcie „VI” utrzymywane są drogi gruntowe.

Za stan chodników i ich odśnieżanie odpowiedzialni są właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników.

Podczas bardzo obfitych opadów śniegu w Gminie Kobyłka zostanie powołana służba dyżurna. W zależności od sytuacji na drogach dyżury będą prowadzone w systemie jedno, dwu lub trzyzmianowym.

Usługę w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych wykonuje firma: ROBSON - Robert Chymkowski z siedzibą w: 05-255 Stare Załubice, Arciechów 10. tel. 572 403 063.

Telefony interwencyjne:

  1. Zarząd Dróg Wojewódzkich: 22-776-23-33, 22-776-40-27
  2. Starostwo Powiatu Wołomińskiego Wydział Inwestycji i Drogownictwa: 22-776-19-40
  3. Miasto Kobyłka, Wydział Infrastruktury: 22-786-45-22, 22-786-45-48.
Tagi (kategorie):