Dobrowolna zamiana mieszkań

  • 18 maja 2012

Tytuł procedury:
Dobrowolna zamiana mieszkań

Podstawa prawna:

  1. Ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2016r. poz. 1610);
  2. Uchwała Nr IV/43/11 Rady Miejskiej w kobyłce z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Kobyłka (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 83 pozycja 2658 z dnia 21 maja 2011r.),

Miejsce załatwienia sprawy: 
Wydział Infrastruktury, 
ul. Wołomińska 3, 
I piętro, pokój 4,
Tel. 22 786 45 46

Wymagane dokumenty:

  1. podanie o dobrowolną zamianę mieszkań, wraz z  potwierdzeniem na podaniu,  przez zarządcę   nieruchomości,  danych   dotyczących   lokalu   mieszkalnego   podlegającego zamianie (powierzchni, ilości pomieszczeń, szkic lokalu, ewentualne zaległości czynszowe).
  2. pisemna zgoda właściciela budynku na dokonanie zamiany.

Załączniki:
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
odpowiedz pisemna

Opłata:
Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:
Iwona Całka – Główny specjalista w Wydziale Infrastruktury, telefon 22 786 45 46

Osoba odpowiedzialna:
Elżbieta Szymanowska – Kierownik Wydziału infrastruktury, telefon 22 786 45 22

Tagi (kategorie):