Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kobyłka

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Udostępnianie dokumentacji z archiwum zakładowego Urzędu Miasta Kobyłka.

Podstawa prawna:
1). Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67),
2). Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 1635 z późn zm.),
3). Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U z 2013r.  poz. 267).

Miejsce załatwienia sprawy:
Archiwum
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
parter, pok. nr 6
tel.: 22 760 70 00

Wymagane dokumenty:
1. Podanie o udostępnienie dokumentacji z archiwum zakładowego (kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem) – w treści należy podać swoje dane (imię, nazwisko i numer kontaktowy wnioskodawcy) oraz jak najwięcej informacji na temat dokumentów, które chcemy uzyskać z archiwum zakładowego Urzędu.
2. Dokument potwierdzający dokonanie wpłaty.

Załączniki:
Wniosek o udostępnienie dokumentacji

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:
Wydane dokumenty (kserokopie decyzji poświadczone za zgodność z oryginałem) lub odpowiedź pisemna.

Opłata:
Poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wypisu, wyciągu lub kopii – stawka 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej stronicy,

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy.

Osoba odpowiedzialna:
Justyna Sander-Baranowska – Archiwista

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon wniosek_o_udostepnienie_dokumentacji.pdf127.36 KB