Budowa przykanalików kanalizacyjnych

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Budowa przykanalików kanalizacyjnych 
 
Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2006.123.858 t.j. z późn. zm.)
2. Uchwała Nr XXXII/350/09 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. 
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wydział Inwestycji
ul. Wołomińska 1,
pokój nr 35
tel. (22) 786-45-27
 
Wymagane dokumenty:
1. Wniosek o wydanie warunków technicznych na włączenie do sieci kanalizacji sanitarnej.
2. Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.
3. Mapa archiwalna w skali 1:500 lub projekt budowlany – wykonawczy przyłącza kanalizacji sanitarnej  (w przypadku gdy Urząd Miasta Kobyłka nie posiada takiej mapy lub projektu).
4. Porozumienie na budowę przykanalika zawarte z Gminą Kobyłka, w przypadku gdy mieszkaniec chce partycypować w kosztach budowy. 
 
Załączniki:
1. Wniosek (wzór do pobrania).
2. Oświadczenie (wzór do pobrania). 
 
Termin załatwienia sprawy:
21 dni 
 
Sposób załatwienia sprawy:
Odpowiedź pisemna 
 
Opłata:
Za poświadczenie „za zgodność z oryginałem” 5zł (w przypadku wydawania mapy będącej w posiadaniu Urzędu Miasta Kobyłka). 
 
Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy. 
 
Osoba prowadząca sprawę:
Paweł Trochim – Inspektor w Wydziale Inwestycji.
Tagi (kategorie):