Organizacja uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego,

  • 27 czerwca 2013
Tytuł procedury:
Organizacja uroczystości jubileuszu  50-lecia pożycia małżeńskiego.

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 16 października 1992r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2015r. poz.475 z późn. zm.).
2.    Rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 grudnia 2004r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania w sprawach o nadanie orderów i odznaczeń oraz wzorów odpowiednich dokumentów (Dz. U. z 2004r. Nr 277 poz. 2743 z późn. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
tel. 22 760 70 07 lub 22 786 45 25

Wymagane dokumenty:
1. odpis skrócony aktu małżeństwa, jeżeli związek małżeński zawarty został poza Kobyłką
2. dowody osobiste – do wglądu.

Załączniki:
Nie dotyczy

Termin załatwienia sprawy:
7- 9 miesięcy od daty złożenia wniosku do Wojewody Mazowieckiego

Sposób załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego wysyła pisma do Jubilatów którzy zawierali związek małżeński przed 50 laty z prośbą o wypowiedzenie się odnośnie udziału w uroczystości.
Po potwierdzeniu uruchamia się procedurę związaną z nadaniem medalu przez Prezydenta RP przekazując wykaz jubilatów do Wojewody Mazowieckiego.

Opłata:
Nie dotyczy

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoby prowadzące sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – zastępca kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – zastępca kierownika USC.
Tagi (kategorie):