Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

  • 27 czerwca 2013

Tytuł procedury:
Przyjmowanie oświadczeń małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017  r.,poz. 682 z późn. zm.),
2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r., poz.2064 z późn. zm.)
3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz.1827).
4. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER
Tel. 22 760 70 07; 22 786-45-25

Wymagane dokumenty:
1. Oświadczenie o powrocie do nazwiska noszonego przed ślubem (złożone ciągu 3 m-cy od dnia     uprawomocnienia się postanowienia sądu o rozwodzie)
2. Dowód osobisty (do wglądu) 
3. Dowód uiszczenia opłaty

Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:
Odpis aktu małżeństwa z nowym nazwiskiem.

Opłata:
11 zł – opłata za czynność
Wpłaty można dokonać:
1. w kasie Urzędu Miasta Kobyłka,
2. na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr 76 1160 2202 0000 0002 0389 9450

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Tagi (kategorie):