Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek

  • 28 października 2008

1. Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Miasta Kobyłka
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych
ul. Wołomińska 1
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40-43

2.Wymagane dokumenty i informacje
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kobyłka, powinno zawierać:
1) oznaczenie osoby zamierzającej prowadzić szkołę lub placówkę, jej miejsca zamieszkania lub siedziby;
2) określenie odpowiednio typu i rodzaju szkoły lub placówki oraz daty rozpoczęcia jej funkcjonowania;
3) wskazanie miejsca prowadzenia szkoły lub placówki oraz informację o warunkach lokalowych zapewniających:
a) możliwość prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych,
b) realizację innych zadań statutowych,
c) bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, spełniające wymagania określone w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach, przepisach o ochronie środowiska, przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, przepisach techniczno-budowlanych i przepisach o ochronie przeciwpożarowej; spełnienie tych wymagań potwierdza się przez dołączenie do zgłoszenia odpowiednio pozytywnej opinii właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego oraz pozytywnej opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej;
4) statut szkoły lub placówki ( w przypadku innej formy wychowania przedszkolnego projekt organizacji wychowania przedszkolnego);
5) dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora, przewidzianych do zatrudnienia w szkole lub placówce;
6) zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe - w przypadku szkoły podstawowej, której z dniem rozpoczęcia działalności mają być nadane uprawnienia szkoły publicznej,
7) dane niezbędne do wpisania szkoły lub placówki do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej.

3.Wzory wniosków lub formularzy:
1. Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonej przez Miasto Kobyłka (Zgłoszenie);
2. Informacja o warunkach lokalowych (Formularz Nr 1);
3. Dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych i dyrektora (Formularz Nr 2);
4. Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust. 3 ustawy Prawo oświatowe (Formularz Nr 3);
5. Formularz danych do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (Formularz Nr 4).

4.Opłaty
brak

5.Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:
Iwona Sitarek - Inspektor
telefon: 22 760 70 43
e-mail: iwona.sitarek@kobylka.pl

6.Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Monika Kalicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych

7.Tryb odwoławczy:
Odwołanie można złożyć do Mazowieckiego Kuratora Oświaty (Al. Jerozolimskie 32, 00-024 Warszawa) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzję.

8.Podstawa prawna:
a) ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe
b) rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 sierpnia 2017 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania

9.Terminy składania wniosków wraz z dokumentacją:
brak

10.Informacje dodatkowe:
brak

Tagi (kategorie):