Opieka nad dziećmi w wieku do lat 3

  • 25 czerwca 2013

Miejsce załatwienia sprawy: 
Urząd Miasta Kobyłka 
Wydział Oświaty i Spraw Społecznych 
ul. Wołomińska 1 
I piętro, pok. 12
tel. 22 760 70 40 - 43

Wymagane dokumenty:
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Wniosek zawiera:
1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej - numer lub indeks identyfikujący podmiot we właściwym rejestrze publicznym, potwierdzający status podmiotu;
2) numer NIP i REGON, o ile wnioskodawcy te numery nadano;
3) decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań przeciwpożarowych, o której mowa w art. 25 ust. 2 ustawy;
3a) odpowiednio decyzję potwierdzającą spełnienie wymagań sanitarno-lokalowych, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 1, lub opinię, o której mowa w art. 25 ust. 2a pkt 2 ustawy;
4) w przypadku osoby fizycznej zaświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie;
5) oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do lokalu, w którym ma być prowadzony żłobek lub klub dziecięcy;
6) w przypadku osoby fizycznej - numer PESEL;
7) informację o godzinach pracy żłobka lub klubu dziecięcego;
8) adres poczty elektronicznej i numer telefonu żłobka lub klubu dziecięcego;
9) informację, czy żłobek lub klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki;
10) wysokość opłat w żłobku lub klubie dziecięcym.

Wraz z wnioskiem podmiot przedstawia stosowne oświadczenie, w celu potwierdzenia dokonanej opłaty za wpis do rejestru.
 
Opłata: 
Opłata za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych wynosi 500 zł. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są zwolnione z opłaty.
 
Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień:
Aleksandra Kałuska – Inspektor
tel. 22 760 70 40
e-mail: aleksandra.kaluska@kobylka.pl
 
Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy:
Monika Kalicka – Kierownik Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych
Sposób załatwienia sprawy: 

Wnioski są składane wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego, zgodnie z wzorami określonymi przez ministra właściwego do spraw rodziny zamieszczonymi w systemie.
Wniosek składany w postaci elektronicznej opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

Do wniosku dołącza się:

1) oryginały dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, w postaci elektronicznej lub

2) elektroniczne kopie dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 2 i 2a, po uwierzytelnieniu ich w sposób określony w ust. 3.

W sprawach z wniosków burmistrz miasta doręcza pisma wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 62a.

Podmiot wpisany do rejestru jest zobowiązany do informowania organu prowadzącego rejestr o wszelkich zmianach danych wskazanych we wniosku lub dokumentach, które zobowiązany był przedłożyć przy składaniu wniosku o wpis do rejestru - w terminie 14 dni od zaistnienia zmian. Po otrzymaniu informacji organ prowadzący rejestr dokonuje zmian w rejestrze oraz wydaje podmiotowi wpisanemu do rejestru zaświadczenie, uwzględniające te zmiany.

 
Termin załatwienia sprawy:
Zgodnie z ustawą Kodeks postępowania administracyjnego.    

Tryb odwoławczy: 
Od decyzji przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.    

Podstawa prawna:

Tagi (kategorie):