Sesja w październiku

  • 22 października 2008

Najbliższa, XXV, Sesja Rady Miejskiej w Kobyłce odbędzie się 30 października 2008 r. (czwartek) o godz. 16.00 w Urzędzie  Miasta.

     
Porządek XXV sesji Rady Miejskiej:

1.   Otwarcie  XXV  sesji  RM.
2.   Przyjęcie  porządku  XXV  sesji  RM.
3.   Zatwierdzenie  protokołu  z   XXIII i XXIV sesji  RM.
4.   Sprawozdanie  Przewodniczącego  Rady  z  działalności  między  sesjami.
5.   Sprawozdanie   Burmistrza  Miasta  z  działalności  między  sesjami.    
6.   Rozpatrzenie   projektu  uchwały   w  sprawie  zmian   w   budżecie   Miasta  Kobyłka  na  2008 rok.      
7.   Rozpatrzenie   projektu  uchwały  zmieniającej  uchwałę  Nr XVI/176/07 Rady  Miejskiej  w  Kobyłce z  dnia  19  grudnia  2007 r. w  sprawie  ustalenia  wydatków  na  pomoc  finansową  udzielaną  między  jednostkami  samorządu  terytorialnego na 2008 rok  (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2008 r. Nr 36, poz. 1301, z późn. zm.)
8.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie współdziałania z innymi gminami w zakresie wprowadzenia wspólnego biletu na komunikację zbiorową.  
9.   Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości  stawek podatku od nieruchomości na rok 2009.
10. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  zwolnień  w  podatku od nieruchomości  na rok 2009.
11. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  wysokości  stawek  podatku  od  środków transportowych  na rok 2009.
12. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłaty od posiadania psów w roku 2009.
13. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  określenia  stawek opłaty  targowej  na 2009 r. na terenie miasta Kobyłka.
14. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w sprawie zatwierdzenia zmian w statucie Miejskiego Samodzielnego Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Kobyłce.
15. Rozpatrzenie  projektu  uchwały  w  sprawie  sprzedaży  nieruchomości  położonej  w   Kobyłce  przy ul. Warszawskiej.
16. Działalność  Placówek  Oświatowych – Szkoły   Podstawowe i  Gimnazja  oraz  kierunki  działań  w zakresie  nauczania integracyjnego.
17. Czystość  i  porządek w  mieście – tereny nie zabudowane  w  tym  porolnicze , kierunki  działań  w zakresie zagospodarowania terenów stanowiących własność gminy oraz będących we władaniu  gminy.
18. Instytucje  pozamiejskie  działające  na rzecz  mieszkańców  miasta  Kobyłka.
19. Analiza przebiegu prac związanych z  budową sieci kanalizacyjnej w mieście.
20. Interpelacje,  wnioski  i  zapytania  radnych.
21. Zamknięcie   XXV  sesji  Rady   Miejskiej. 

Tagi (kategorie):