Dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie nieruchomości

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Dzierżawa, najem, użytkowanie, użyczenie nieruchomości.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami
  2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.   
  3. Uchwała Nr XX/228/08 Rady Miejskiej w Kobyłce  z dnia 29.05.2008 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami gminnymi  (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr  149, poz. 5243).
  4. Zarządzenie Nr 56/2011 Burmistrza Miasta Kobyłka z dnia 20.04.2011 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania przetargów na wydzierżawianie nieruchomości stanowiących własność Gminy Kobyłka.

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 97

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o dzierżawę, najmem, użytkowaniem, albo użyczeniem nieruchomości od gminy oraz:

a) mapa z zaznaczeniem wnioskowanego gruntu do udostępnienia,

b) w przypadku osób prawnych: aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku,

c) stosowne pełnomocnictwo, w przypadku działania w imieniu innej osoby.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

1.Do 3 miesięcy licząc od dnia przeznaczenia nieruchomości do udostępnienia tj. podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użytkowanie z wyłączeniem użyczenia.

2.Do 1 miesiąca licząc od dnia złożenia wniosku, w przypadkach najmu lub dzierżawy na czas oznaczony do 3 miesięcy oraz użyczenia.

Sposób załatwienia sprawy:

Zawarcie umowy.

Opłata:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Nie dotyczy.

Osoba prowadząca sprawę:

Konrad Ludwiniak – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Tagi (kategorie): 
Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik 12_wniosek_o_dzierzawenajemitp.docx17.33 KB