Podział nieruchomości jako zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy

Tytuł procedury:

Podział nieruchomości jako zgodny z warunkami określonymi w decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.  
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości.  
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 95

Wymagane dokumenty:

I ETAP:

  1. Wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału:

- mapa zasadnicza ze wstępnym projektem podziału – oryginał – ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania,

- wypis z ewidencji gruntów i budynków,

- odpis z księgi wieczystej lub oświadczenie wnioskodawcy o posiadanym prawie własności  nieruchomości objętej podziałem,

- decyzja o ustaleniu warunków zabudowy – kserokopia – oryginał do wglądu.

II ETAP

2. Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział:

-mapa z projektem podziału nieruchomości (przyjęta do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego) - ilość egzemplarzy uzależniona od ilości stron postępowania,

-protokół z przyjęcia granic nieruchomości,

-wykaz zmian gruntowych / wykaz zmian gruntowych na mapie z projektem podziału nieruchomości,

-wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej.

Załączniki:

Wniosek o wydanie postanowienia o możliwości podziału (wzór do pobrania).

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA

Sposób załatwienia sprawy:

Postanowienie o możliwości podziału.

Decyzja zatwierdzająca podział.

Opłata:

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy:

Na postanowienie - zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 7 dni od daty doręczenia.

Od decyzji – odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni  od daty doręczenia.

Osoba prowadząca sprawę:

Urszula Świnarska – inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.