Podatek od środków transportowych - wniosek o stwierdzenie i zwrot nadpłaty

  • 23 marca 2009

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
Pokój nr 32, II piętro
22 760-70-86

 
2. Wymagane dokumenty
- wniosek o stwierdzenie nadpłaty wraz z uzasadnieniem  (wskazaniem okoliczności związanych z
powstaniem nadpłaty),
- skorygowaną deklarację na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem (DT-1 i  DT-1/A)
 
Podatnik przedkłada do wglądu:
- dokumenty stwierdzające słuszność żądania (np.: dokument zbycia, wyrejestrowania pojazdu).
 
W przypadku wnioskowania o zwrot nadpłaty osoby obowiązane do posiadania rachunku  bankowego wskazują rachunek bankowy,  na który zostanie dokonany zwrot podatku.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
brak.
 
4. Opłaty
brak.
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Kraszewska - Inspektor
tel. 22 760 70 86
 
6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
 
7. Termin załatwienia sprawy
Zwrot nadpłaty następuje w ciągu 2 miesięcy od dnia złożenia wniosku o stwierdzenie nadpłaty wraz ze skorygowana deklaracją; zwrotu nadpłaty dokonuje się w terminie 30 dni od dnia wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę.
 
8. Tryb odwoławczy
W przypadku wydania decyzji podatnikowi przysługuje prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.
 
9. Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U.  z 2018 r.poz. 800, z późn. zm.);
 
10. Informacje dodatkowe
Nadpłaty, których wysokość przekracza wysokość kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym  wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złożył wniosek o zaliczenie nadpłaty w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.
 
Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań, a w razie ich braku – na poczet przyszłych zobowiązań  podatkowych, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
 

Tagi (kategorie):