Składanie informacji i deklaracji na podatek leśny

  • 26 maja 2009

1. Miejsce załatwienia sprawy
Urząd Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
Wydział Podatków i Opłat
Pokój nr 31, II piętro
Tel. 22 760 70 84
 

Deklarację lub informację należy złożyć w Urzędzie właściwym ze względu na miejsce położenia przedmiotów opodatkowania.

2. Wymagane dokumenty
-wypełniony druk informacji ws. podatku leśnego (IL) (zał. Nr 9 do uchwały Nr XXXVI/353/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27.11.2013 r.) w przypadku osób fizycznych,
-wypełniony druk deklaracji (DL) na podatek leśny (zał. Nr 10 do uchwały Nr XXXVI/353/13 Rady Miasta Kobyłka z dnia 27.11.2013 r.) w przypadku osób prawnych,
-wypełnione załączniki ZL-A i ZL-B do informacji lub deklaracji o nieruchomościach leśnych oraz dane o zwolnieniach podatkowych w podatku leśnym.
 
3. Wzory wniosków lub formularzy
- Druk IL
- Druk DL
-Załącznik:  ZL-A    ZL-B

 
4. Opłaty
Podatek można opłacać:
- na rachunek bankowy Gminy Kobyłka
Bank Millennium S.A.  76 1160 2202 0000 0002 0389 9450
lub
- w KASIE Urzędu Miasta w godzinach otwarcia:  pon. 08:00 - 16:00, wt.-czw. 8:00 – 15:00, pią. 8:00 - 14:00 .
 
5. Sprawę załatwia i udziela wyjaśnień
Anna Bogucka - Kierownik
tel. 22 760 70 84
Małgorzata Kamieńska - Specjalista
tel. 22 760 70 85
Aleksandra Przybysz - Inspektor
tel. 22 760 70 83

6. Osoba odpowiedzialna za załatwienie sprawy
Anna Bogucka - Kierownik
 
7. Termin załatwienia sprawy
Decyzja wydawana jest w ciągu miesiąca od daty złożenia dokumentów, a w sprawach szczególnie skomplikowanych w terminie dwóch miesięcy.

8. Tryb odwoławczy
Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Warszawie w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka.

9. Podstawa prawna
-Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym. (Dz.U.z 2017 r. poz 1821 z późn.zm.).
-Ustawa z dnia 29 sieronia 1997 r. - Odrynacja podatkowa (Dz.U. z 2018 r., poz. 800 z późn. zm.)

10. Informacje dodatkowe
- deklarację należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego,
-  jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia  okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku
- należy odpowiednio skorygować deklarację w razie zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość  opodatkowania  w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego zdarzenia,
- informację w sprawie podatku leśnego osoby fizyczne winny złożyć w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku leśnego.  

Wpłata podatku dokonywana jest w terminie określonym ustawowo t.j.
I rata - do 15 marca
II rata - do 15 maja
III rata - do 15 września
IV rata - do 15 listopada

 

Tagi (kategorie):