Ustalenie warunków zabudowy

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Ustalenie warunków zabudowy.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.  
  3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 93

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

2. Załączniki wymienione we wzorze wniosku.

3. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w przypadku, gdy jest ona wymagana na podstawie przepisów o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

4.  Dowód wniesienia opłaty skarbowej – stosownie do wymogów ustawy o opłacie skarbowej.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:

Decyzja.

Opłata:

107 zł – opłata skarbowa (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kobyłka, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Osoba prowadząca sprawę:

Agnieszka Lewczyk – Główny specjalista w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
Plik 45_wniosek_o_wz_i_cel_publiczny.docx26.93 KB