Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego (...)

  • 27 maja 2013

Tytuł procedury:

Wydawanie zaświadczeń o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.  
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.  

Miejsce załatwienia sprawy:

Wydział Gospodarki Przestrzennej
ul. Wołomińska 1,
II piętro, pokój nr 36
tel. (22) 760 70 94

Wymagane dokumenty:

  1. Wniosek o wydanie zaświadczenia zawierający dane identyfikujące nieruchomość oraz zamierzoną inwestycję
  2. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Załączniki:

Wniosek (wzór do pobrania).

Termin załatwienia sprawy:

Zgodnie z KPA.

Sposób załatwienia sprawy:

Zaświadczenie lub, w przypadku niezgodności inwestycji z planem, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia.

Opłata:

17 zł – opłata skarbowa (za wyjątkiem zwolnień wynikających z ustawy o opłacie skarbowej).

Tryb odwoławczy:

W przypadku postanowienia zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w terminie 14 dni od daty doręczenia postanowienia.

Osoba prowadząca sprawę:

Alicja Kowalik – Inspektor w Wydziale Gospodarki Przestrzennej.

Osoba odpowiedzialna:

Joanna Śmiecińska – Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej.

Załącznik: