Karta Dużej Rodziny

  • 2 stycznia 2018

Od 1 stycznia 2020 r. każdy, kto złoży wniosek o przyznanie dodatkowej formy Karty (np. elektronicznej) zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 9,21 zł za jedną kartę.

W dniu 1 stycznia 2019 r. weszła w życie istotna zmiana w ustawie o Karcie Dużej Rodziny – od tego dnia o przyznanie Karty Dużej Rodziny będą mogli ubiegać się nie tylko członkowie rodzin, w których w chwili składania wniosku co najmniej troje dzieci spełnia warunki ustawy, ale również rodzice i małżonkowie rodziców, którzy mieli na utrzymaniu łącznie co najmniej troje dzieci, bez względu na wiek tych dzieci w chwili składania wniosku.

W związku z powyższym modyfikacji uległ wzór wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie jej duplikatu – aby umożliwić rodzicom i małżonkom rodziców wykazanie na wniosku także tych dzieci, które nie spełniają już warunków ustawy, na nowym formularzu dodana została nowa rola osoby w rodzinie: „dziecko, które było na utrzymaniu rodzica/rodziców lub małżonka rodzica, niespełniające obecnie warunków wskazanych w ustawie o Karcie Dużej Rodziny”. Do nowej roli dodano stosowne objaśnienia dla wnioskodawcy, informujące jakie warunki muszą zostać spełnione, aby przyznanie Karty Dużej Rodziny było możliwe również dla dzieci.

Zmianie uległ także wzór oświadczenia o władzy rodzicielskiej (ZKDR-03), którego treść dostosowano do obowiązującego od 1 stycznia 2019 r. brzmienia art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

Ponadto na wszystkich formularzach załączników do wniosku KDR (ZKDR-01 – ZKDR-04) dodano objaśnienie, że wypełnianie danych wnioskodawcy nie jest konieczne, jeśli załącznik (np. oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki) jest składany równocześnie z wnioskiem.

Niezmiennie rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Osoby niepełnosprawne otrzymają kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

 Komplet dokumentów jaki trzeba złożyć:

  • wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny (CZĘŚĆ II - Członkowie rodziny wielodzietnej – wypełniamy dla każdego członka rodziny);
  • oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w szkole lub szkole wyższej;
  • oświadczenie o pozostawieniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub dotychczasowym rodzinnym domu dziecka;
  • oświadczenie dotyczące władzy rodzicielskiej (wypełniają oboje rodzice);
  • informacja o osobach mogących wyświetlać Kartę w formie elektronicznej.

Więcej szczegółowych informacji

- na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Socjalnej (tutaj)

- na stronie Portalu Informacyjno-Usługowym Empatia (tutaj)

Informacji w sprawie udzielają wszyscy pracownicy Wydziału Oświaty i Spraw Społecznych pod numerem tel. (22) 760 70 40 do 43.

Tagi (kategorie):