Konkurs na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce

 • 24 stycznia 2019

OGŁOSZENIE KONKURSU NA KANDYDATA NA STANOWISKO DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY w Kobyłce

Burmistrz Miasta Kobyłka ogłasza nabór na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce.

1. Nazwa i adres instytucji kultury:

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22.

2. Informacja o zasadach udostępniania materiałów informacyjnych o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym instytucji kultury:

Materiały udostępnia Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Kobyłka, ul. Wołomińska 1 pok. 20 (w godzinach pracy urzędu tj.: poniedziałek 9.00-19.00; wtorek-czwartek 8.00 – 16.00, piątek 8.00 – 14.00 ).

3. Stanowisko objęte konkursem:

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce, al. Jana Pawła II 22.

4. Wymagane kwalifikacje kandydata i sposób ich udokumentowania:

 1. wykształcenie wyższe – kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 2. co najmniej trzyletni staż pracy na stanowisku kierowniczym w sektorze kultury lub co najmniej pięcioletnie doświadczenie w pracy w sektorze kultury – kserokopie świadectw pracy z dotychczasowych miejsc pracy (oryginały do wglądu komisji konkursowej) lub zaświadczenie z obecnego miejsca pracy lub inne dokumenty potwierdzające posiadane doświadczenie zawodowe,
 3. brak prawomocnego skazania za przestępstwa popełnione umyślnie – oświadczenie o niekaralności (w przypadku wyboru kandydat będzie zobowiązany przedstawić zaświadczenie o niekaralności),
 4.  obywatelstwo polskie lub obywatelstwo innego niż Polska państwa Unii Europejskiej lub innego państwa, którego obywatelom, na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego, przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
 5. znajomość przepisów prawnych dotyczących funkcjonowania publicznych instytucji kultury oraz organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, a także podstawowa wiedza z zakresu finansów publicznych oraz regulacji dotyczących przepisów prawa pracy, znajomość regulacji prawnych dotyczących funkcjonowania samorządu terytorialnego, gminnych jednostek organizacyjnych, przepisów o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, przepisów prawa zamówień publicznych, kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, ustawy o finansach publicznych, kodeksu postępowania administracyjnego oraz ustawy o imprezach masowych,
 6. znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce oraz zjawisk w szeroko pojętej kulturze, sztuce i dziedzictwie narodowym,
 7. doświadczenie w pozyskiwaniu funduszy pozabudżetowych, ze szczególnym uwzględnieniem znajomości zagadnień związanych z realizacją projektów kulturalnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

5. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi, w tym w realizacji projektów z dziedziny kultury,
 2. wiedza i doświadczenie dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora,
 3. znajomość języka obcego w stopniu umożliwiającym porozumiewanie się,
 4.  prawo jazdy kat. B.

6. Umiejętności

 1. sprawnego i efektywnego kierowania zespołem ludzkim,
 2. negocjacyjne i zarządzania konfliktem,
 3. kreatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, kultura osobista.

7. Wymagane dokumenty od kandydatów:

 1. dokumenty potwierdzające wymagania wymienione w ust. 4 niniejszego ogłoszenia,
 2. podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem (wraz z motywacją ubiegania się o stanowisko – list motywacyjny),
 3. życiorys (CV),
 4. kwestionariusz osobowy,
 5. inne dokumenty w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,
 6. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia postępowania konkursowego na kandydata na stanowisko Dyrektora MOK w Kobyłce o treści  „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb rekrutacji na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)”,
 7. oświadczenie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 8. autorska koncepcja programowo – organizacyjna MOK w Kobyłce, obejmująca okres 5 lat, uwzględniająca możliwości finansowe ww. instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych,
 9. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, określonego w przepisach o służbie cywilnej (dotyczy osób niebędących obywatelami polskimi),

Oświadczenia, koncepcja, list motywacyjny, życiorys, kwestionariusz osobowy powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydata, a kserokopie dokumentów potwierdzone za zgodność  z oryginałem własnoręcznym podpisem kandydata.

8. Podstawa zatrudnienia na stanowisko dyrektora instytucji kultury:

Z kandydatem wybranym przez Komisję konkursową zostanie nawiązany stosunek pracy na podstawie powołania.  

9. Miejsce oraz termin złożenia wymaganych od kandydatów dokumentów:

Dokumenty wymagane od kandydatów należy przesyłać pocztą na adres Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka, lub składać osobiście w zaklejonych kopertach pod wyżej podanym adresem od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu. Decyduje data wpływu na kancelarię Urzędu Miasta Kobyłka.

Oferty, które wpłyną po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

Na kopercie kandydat umieszcza swoje imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu kontaktowego oraz adnotację „konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Ośrodka Kultury w Kobyłce”.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 27 lutego 2019 roku o godzinie 16.00

10. Przewidywany termin rozpatrzenia zgłoszonych kandydatur:

Rozpatrzenie zgłoszonych kandydatur nastąpi w terminie do 30 dni od upływu terminu składania ofert. O dokładnym terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych, kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

11. Informacji w sprawie konkursu udziela: Wydział Promocji, Informacji i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Kobyłka  tel. 22 760 70 99, 79, 98.

12. Rozstrzygnięcie konkursu: O wynikach konkursu kandydaci biorący udział w konkursie zostaną powiadomieni pisemnie w terminie 14 dni od ostatniego posiedzenia komisji. Jednocześnie rozstrzygnięcie konkursu podane będzie do publicznej wiadomości na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Kobyłka: www.bip.kobylka.pl

13. Klauzula informacyjna RODO: dostępna na stronie www.kobylka.pl

 

 

Załącznik: 
ZałącznikWielkość
PDF icon zarzadzenie_24_konkurs.pdf209.27 KB
PDF icon konkurs_na_dyrektora_mok.pdf767.29 KB