Konkurs na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

  • 19 lipca 2019

Mazowiecki Wojewódzki Konserwator Zabytków ogłosił konkurs otwarty na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  Mogą w nim brać udział między innymi organizacje pozarządowe.

Nabór do konkursu kończy się 6 sierpnia 2019 r. Termin realizacji zadania to 15 listopada 2019 r.

Zadanie mieści się w zakresie „Społecznej ochrony kulturowego dziedzictwa Mazowsza przez wspieranie i opiekę nad tym dziedzictwem oraz promocji i upowszechniania wiedzy o zabytkach z terenu województwa mazowieckiego”. Konkurs obejmuje działania popularyzujące wiedzę o zabytkach, działania edukacyjne, działania porządkowe i inwentaryzacyjne dotyczące zabytków. Przykładowe formy realizowania zadania to: np. publikacje (elektroniczne i papierowe), wykłady, konferencje, warsztaty, organizowanie konkursów i festiwali, wydarzeń lokalnych, wystaw, plenerów, szkoleń; aktywizowanie inicjatyw społecznych w zakresie opieki nad zabytkami i upowszechniania wiedzy o zabytkach lub realizację zadań w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami na terenie województwa mazowieckiego – obejmujące obiekty wpisane do rejestru zabytków lub Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków oraz inne obiekty o wartości historycznej, kulturowej czy społecznej z terenu województwa mazowieckiego.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania 100 tys. zł

W naborze mogą brać udział m.in. organizacje pozarządowe, osoby prawne lub jednostki nie posiadające osobowości prawnej, w tym fundacje i stowarzyszenia, jednostki prowadzące działalność statutową w dziedzinie objętej zadaniem: osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

Więcej informacji na stronie Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków