Konkurs ofert „Sprawowanie konserwacji oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy, a także montaż i demontaż iluminacji Świat Bożego Narodzenia na terenie Miasta Kobyłka”

 • 17 czerwca 2019

I. ZAMAWIAJĄCY

Miasto Kobyłka

ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka

NIP: 125-133-23-90, REGON: 013269663

II. PROCEDURA ROZPATRYWANIA OFERT

Zamawiający rozpatrzy oferty w trybie konkursu ofert zgodnie art. 4 pkt 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018.1986 z późń. zm.) zwaną dalej ustawą oraz Regulaminem udzielania zamówień publicznychNr 289/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku, (wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 Euro).

III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Określono w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia.

IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia 01 lipca 2019 r. do 30 czerwca 2020 roku.

V. OPIS SPOSBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

Oferta powinna:

 1. być złożona na formularzu załączonym do niniejszego dokumentu, wszystkie puste pola muszą zostać wypełnione wartościami:
 2. być opatrzona pieczątką firmową;
 3. posiadać datę sporządzenia;
 4. zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, e-maila;
 5. posiadać oświadczenie o odbytych oględzinach zakresu prac w terenie;
 6. być podpisana przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

1. Oferta powinna być doręczona na adres Urzędu Miasta Kobyłka, 05-230 Kobyłka
ul. Wołomińska 1 do kancelarii ogólnej Urzędu Miasta Kobyłka (pok. Nr 5) , do dnia 24 czerwca 2019 roku, do godz.  1400  otwarcie ofert w tym samym dniu o godzinie 1415.

2. Ofertę wraz z załącznikami należy zapakować w kopertę oznaczoną:

„OFERTA na Sprawowanie konserwacji oświetlenia ulicznego w okresie 12 miesięcy, a także montaż i demontaż iluminacji Świat Bożego Narodzenia na terenie Miasta Kobyłka”
Nie otwierać przed 24.06.2019 r. godzina 14.15

3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

4. Kryteria oceny ofert: łączna cena wszystkich pozycji wskazana w tabeli formularza ofertowego  – 100%.

5. Termin związania ofertą nie dłuższy niż 30 dni.

6. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.

7. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

8. Oferty złożone po terminie wyznaczonym nie będą podlegały ocenie.

9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zmiany postępowania bez podawania przyczyny.

10. Zamawiający dopuszcza zwiększenie przedmiotu zamówienia do 50% wartości umowy.

11. Osobą do kontaktu z wykonawcami: Daniel Komuda – numer telefonu: 22 786 45 28.

12. O wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną poinformowani wszyscy oferenci którzy złożyli oferty w terminie drogą elektroniczną na wskazany w ofercie adres email oraz na stronie Urzędu Miasta.

Załączniki:

 1. Formularz oferty;
 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia;
 3. Wzór miesięcznego zestawienia;
 4. Umowa.
Załącznik: