Małgorzata Murawska - Sekretarz Miasta

  • 4 sierpnia 2008

Kontakt:
Urząd Miasta Kobyłka
ul. Wołomińska 1,
05-230 Kobyłka
Tel.: 22 760 70 58
fax: 22 760 70 55

e-mail: sekretarz@kobylka.pl
pokój: nr 16, I piętro

 

Przedmiot działania i kompetencje sekretarza:

1. zapewnia sprawne funkcjonowanie Urzędu, zajmuje się planowaniem pracy w Urzędzie, inicjowaniem usprawnień, upowszechnianiem nowoczesnych metod pracy , wdrażaniem postępu technicznego i w tym zakresie:

- prowadzi nadzór nad dyscypliną pracy w Urzędzie,
- rozstrzyga w porozumieniu z Burmistrzem sprawy organizacyjne Urzędu,
- przedstawia Burmistrzowi projekty regulaminu organizacyjnego Urzędu , zmian do regulaminu oraz kontroluje realizację postanowień regulaminu,
- stwarza warunki dla zgodnego z przepisami prawa funkcjonowania Urzędu,
- organizuje prawidłowe funkcjonowanie archiwum zakładowego, zapewnia archiwizowanie dokumentacji Urzędu, w tym: likwidację i przekazywanie dokumentacji archiwalnej do właściwego archiwum państwowego, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
- nadzoruje sprawy związane z bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (ochrona danych osobowych) w tym: w systemach komputerowych,
- przyjmuje pisma sądowe i prokuratorskie w przypadku niemożności dostarczenia ich adresatowi w miejscu zamieszkania,
- organizuje i zapewnia prawidłowy obieg pism i dokumentacji w Urzędzie,
- nadzoruje przestrzeganie przez pracowników Urzędu zasad instrukcji kancelaryjnej, zarządzeń oraz postanowień Burmistrza i innych przepisów prawa,
- uczestniczy w sesjach Rady, na zasadach określonych w statucie gminy,
- nadzoruje sprawy związane z wyborami samorządowymi, parlamentarnymi, prezydenckimi i referendami.
- rozstrzyga spory kompetencyjne między pracownikami,

2. nadzoruje pracę podległych komórek organizacyjnych Urzędu, zgodnie ze schematem struktury organizacyjnej Urzędu, określonym w załączniku nr 1 do niniejszego regulaminu, a w zakresie spraw organizacyjnych wszystkich referatów Urzędu.

Tagi (kategorie):