Małżeństwo konkordatowe (zawierane przed duchownym) sporządzenie aktu i wydawanie odpisu.

  • 25 lipca 2008

Tytuł procedury:
Małżeństwo konkordatowe (zawierane przed duchownym) sporządzenie aktu i wydawanie odpisu.

Podstawa prawna:

  1. Ustawa z dnia 25 lutego 1964r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017r. poz. 682 z późn. zm.),
  2. Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego ( Dz. U. z 2016r. poz. 2064 z późn. zm.)
  3. Konkordat między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską, podpisany w Dz. U. z 1998r.Nr 51. poz. 318).
  4. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016r. poz. 1827)
  5. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późń. zm.).

Miejsce załatwienia sprawy:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wołomińska 1, 05-230 Kobyłka
pokój nr 4, PARTER Tel. 22   760 70 07; 22 786-45-25
  

Wymagane dokumenty:
1. Osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo ( wg stanu cywilnego):
a) kawaler, panna:
- Dowód osobisty (do wglądu)
- Odpis skrócony aktu urodzenia. (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce).
b)    rozwiedziony, rozwiedziona:
- Dowód osobisty (do wglądu)
- Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce).
- Odpis skrócony aktu małżeństwa z adnotacją o rozwodzie lub unieważnieniu małżeństwa (nie dotyczy osoby, która poprzedni związek zawierała w Kobyłce)
c) wdowiec, wdowa
-  Dowód osobisty (do wglądu)
- Odpis skrócony aktu urodzenia (nie dotyczy osoby urodzonej w Kobyłce).
- Odpis skrócony aktu zgonu  współmałżonka
2.    W przypadku wnioskowania o wydanie odpisu
- Wniosek o wydanie odpisu
- Dowód osobisty -do wglądu
- Dowód uiszczenia opłaty

Załączniki:.
Załącznik do pobrania

Termin załatwienia sprawy:

1. Przekazanie  przez osobę duchowną zaświadczenia do USC  - 5 dni.
2. Sporządzenie aktu małżeństwa – niezwłocznie.

Sposób załatwienia sprawy:
1) Sporządzenie aktu małżeństwa
2) Odpis aktu,

Opłata:
1.   Sporządzenie aktu po zawarciu małżeństwa – 84 zł
2.   Odpis skrócony - 22 zł,
3. Odpis zupełny - 33 zł.

Wpłaty można dokonać: 1) w kasie Urzędu Miasta Kobyłka, 2) na rachunek bankowy Miasta Kobyłka nr   76 1160 2202 0000 0002 0389 9450.

Tryb odwoławczy:
Nie dotyczy

Osoba prowadząca sprawę:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC

Osoba odpowiedzialna:
Teresa Ziółkowska – Kierownik USC,
Agnieszka Tomczyk – Z-ca Kierownika USC
 

Tagi (kategorie): 
Załącznik: