Międzynarodowy standard w Kobyłce

  • 17 lipca 2012

W maju b.r. w Urzędzie Miasta Kobyłka odbył się audyt certyfikacyjny oceniający zgodność systemu zarządzania jakością z normą ISO 9001:2008. Ocena audytorów zewnętrznych badających pracę Urzędu zakończyła się wynikiem bardzo dobrym.

 

Najważniejszym celem wprowadzenia systemu zarządzania jakością jest stałe podnoszenie standardu usług, świadczonych przez Urząd Miasta Kobyłka dla mieszkańców. Podjęcie tego wyzwania wynikało także z nowego spojrzenia na zarządzanie urzędem oraz potrzeby ugruntowania mocnej pozycji w stosunku do inwestorów. Wdrożenie systemu ISO wymagało ujednolicenia oraz precyzyjnego opisania wszystkich procedur i procesów, realizowanych w urzędzie przy załatwianiu poszczególnych spraw.

 

 
 

W większości krajów europejskich administracja wykorzystuje system menadżerskiego zarządzania publicznego. Naturalną konsekwencją tego sposobu zarządzania jest podporządkowanie działań oczekiwaniom mieszkańców, stworzenie urzędu przyjaznego i przejrzystego. Stawianym wymaganiom wychodzi naprzeciw wprowadzenie systemu zarządzania jakością, który decyduje o sprawności i skuteczności administracji. System ten określa Politykę Jakości, cele i zakres odpowiedzialności pracowników, a także sposób realizacji zadań.

Zarządzanie jakością charakteryzuje się tym wszystkim, co dla samorządu jest niezmiernie ważne:
 - orientacją na klienta,
 - systemowym i zorganizowanym działaniem w dziedzinie jakości,
 - oddziaływaniem na jakość we wszystkich fazach świadczonych usług,
 - zaangażowaniem się wszystkich pracowników w sprawy jakości,
 - stworzeniem systemu nadzoru i kontroli umożliwiającym identyfikację mechanizmów niesprawności,
 - dokumentowaniem działań związanych z jakością.

Certyfikat jest przyznany na trzy lata. Po upływie tego czasu zostanie przeprowadzony audyt recertyfikacyjny. Oznacza to, że rozpoczęcie procesu przygotowania urzędu do wdrożenia systemu jakości, zakończonego przyznaniem certyfikatu, nie ma charakteru jednorazowego przedsięwzięcia. Jest to podjęcie stałego zobowiązania do świadczenia usług na najwyższym poziomie i stosowania określonych w dokumentacji procedur.

Tagi (kategorie):